สภาวะโลกร้อน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การทำเกษตรกรรมที่ใช้ปุ่ยเคมีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกในข้อใด
  มีเทน
  คาร์บอนไดออกไซด์
  ไนตรัสออกไซด์
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2. แก๊สใดมีเพิ่มสูงสุดระหว่างก่อนปฏิวัติอุตสากรรม
  คาร์บอนไดออกไซด์
  มีเทน
  ซีเอฟซี 11
  ไนตรัสออกไซด์
3. สาเหตุสำคัญข้อใดมีการเพิ่มขึ้นของแก๊สต่างๆ
  มีการผลิตเครื่องจักรไอน้ำ
  มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
  จำนวนประชากรเพิ่มขั้น
  ป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้น
4. กลุ่มกิจกรรมด้านใดในประเทศไทยปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุด
  การผลิตทางอุตสาหกรรม
  การเกษตร
  ป่าไม้
  พลังงาน
5. แก๊สใดสามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานที่สุด
  คาร์บอนไดออกไซด์
  ไนตรัสออกไซด์
  ซีเอฟซี 11
  มีเทน
6. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการป้องกันบรรยายกาศชั้นโอโซน
  อนุสัญญาเวียนนา พิธีสารเกียวโต
  พิธีสามรมอลมรีออล อนุสัญญาเวียนนา
  พิธีสารมอลทรีออล แผนปฏิบัตการ 21
  พิธีสารเกียวโต แผนปฏิบัติการ 21
7. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องทำความเย็น โฟม สเปรย์มีส่วนทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกในข้อใด
  มีเทน
  ซีเอฟซี
  คาร์บอนไดออกไซด์
  ไนตัสออกไซด์
8. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการเกิดปรากฤการณ์เรือนกระจก
  มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
  สภาพอากาศแปรปรวน
  ปริมาณนำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น
  นำแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย
9. ข้อใดเป็นแผนกแม่บท การดำเนินงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
  Kyoto Protocol
  Jont Implementation
  Agenda 21
  Vienna Convention
10. แก๊สเรือนกระจำในข้อใดมีส่วนทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนมากที่สุด
  คาร์บอนไดออกไซด์
  มีเทน
  ซีเอฟซี
  โอโซน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile