หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 7. วงปี่พาทย์นางหงส์มีบทบาทกับสังคมในด้านใด
  ก ใช้บรรเลงในพิธีการ
  ข ใช้บรรเลงในงานรื่นเริง
  ค ใช้บรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2. 3.�ความยาวของจังหวะสามารถสังเกตได้จากข้อใด
  ก บรรทัดห้าเส้น
  ข เครื่องหมายไท
  ค กุญแจประจำเสียง
  ง ตัวโน้ตและตัวหยุด
3. 6. การฟังเพลงเป็นบทบาทของดนตรีในข้อใด
  ก ใช้บรรเลงในพิธีการ
  ข ใช้เพื่อการผ่อนคลายความเครียด
  ค ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
4. 2.�จังหวะขัดหมายถึงข้อใด
  ก จังหวะพื้นฐานที่สม่ำเสมอเท่ากันตลอด
  ข ลักษณะของกลุ่มจังหวะที่มีลักษณะต่าง�ๆ กัน
  ค จังหวะที่ไม่เป็นไปตามกลุ่มจังหวะที่ควรจะเป็น
  ง ไม่มีข้อใดถูก
5. 5. ดนตรีหรือบทเพลงมีบทบาทต่อสังคมในด้านใด
  ก ใช้ในงานรื่นเริงสังสรรค์
  ข ใช้เพื่อการผ่อนคลายความเครียด
  ค ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ง ถูกทุกข้อ
6. 8. ดนตรีลูกทุ่งเป็นดนตรีที่นิยมใช้ประกอบกิจกรรมใด
  ก ใช้ในงานรื่นเริง
  ข ใช้บรรเลงในงานพิธีการ
  ค ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
7. 4. องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ก เป็นการร้องหรือบรรเลงแต่ละครั้งอาจมีการเพิ่มหรือลดทำนองก็ได้
  ข เกิดขึ้นจากการเลียนแบบจากชีวิตประจำวัน จดจำและถ่ายทอดมาจากปากต่อปาก
  ค แต่ละท้องถิ่นจะมีท่วงทำนองลีลาจังหวะ หรือเครื่องดนตรีเป็นแบบฉบับของท้องถิ่นตนเอง
  ง ถูกทุกข้อ
8. 1.�รูปแบบของเพลงไทยหมายถึงเพลงประเภทใด
  ก เพลงเถา
  ข เพลงโหมโรง
  ค เพลงหน้าพาทย์
  ง ถูกทุกข้อ
9. 9. วงดนตรีที่ใช้บรรเลงคู่กับลิเกถือเป็นบทบาทของดนตรีในข้อใด
  ก ใช้บรรเลงในงานพิธีการ
  ข ใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  ค ใช้บรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  ง ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
10. 10.�ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  ก เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
  ข เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพิธี
  ค เพื่อความสนุกสนานครื้นเครง
  ง. เพื่อความทันสมัยในการประกอบพิธี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile