วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

,ข้อสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาชั้นตรีเท่านั้น, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?
  เนปาล
  ปากีสถาน
  ศรีลังกา
  อินเดีย
2. นครกบิลพัสดุ์ มีความสัมพันธ์กับนครใด ?
  สาวัตถี
  เทวทหะ
  พาราณสี
  ราชคฤห์
3. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร ?
  นักบวช
  พระพุทธเจ้า
  นักพรต
  พระปัจเจกพุทธเจ้า
4. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอย่างไร ?
  มีวาสนา
  มีรูปงาม
  มีความต้องการสำเร็จ
  มียศศักดิ์
5. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์ ?
  พระนางกัญจนา
  พระนางยโสธรา
  พระนางพิมพา
  พระนางประชาบดีโคตรมี
6. วันที่เจ้าชายสิทธตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ?
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
7. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ ?
  ๓๑ ประการ
  ๓๒ ประการ
  ๓๗ ประการ
  ๓๘ ประการ
8. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตรอย่างไร ?
  พญาช้างเผือกชูสังข์
  พญาช้างเผือกชูดอกบัว
  พาหมณ์มอบสังข์ทอง
  พราหมณ์มอบดอกบัว
9. เจ้าชาสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
  ดาบสเข้าเฝ้า
  ขุดสระบัว
  ขนานพระนาม
  ได้ฌาน
10. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำให้เกิดชนชั้นใด ?
  พราหมณ์
  แพศย์
  ศูทร
  จัณฑาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile