วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
  ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
  ทำให้เดินทางได้สะดวก
  ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย
2. แหล่งข้อมูลใดไม่เข้าพวก
  จากฟังเพลงจากวิทยุ
  การฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่าง ๆ
  การดูโทรทัศน์
  การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
  เทคโนโลยีสารสนเทศทำเกิดข้อมูล
  เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูลและ สารสนเทศ
  ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล ? การประมวลผล ? สารสนเทศ
  สารสนเทศ ? การประมวลผล ? ข้อมูล
  สารสนเทศ ? ข้อมูล ? การประมวลผล
  การประมวลผล ? ข้อมูล ? สารสนเทศ
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ
  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ
  คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แหล่งข้อมูลใด ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  มงคลเล่าเรื่องไปเที่ยวให้เพื่อนฟัง
  สุภาภรณ์เขียนจดหมายไปหาเพื่อน
  มลฤดีสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน
  ทศพรฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
7. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ
  บ้านเลขที่
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ราคาสินค้า
8. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
  สุจิตราสำรวจราคาผลไม้ในตลาด
  องอาจสอบถามราคาหนังสือ
  สมพงษ์ซื้อยาตามใบสั่งแพทย์
  นวลอนงค์นับเงินที่เหลือจากการซื้อของ
9. นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
  ข้อมูลตัวเลขและภาพ
  ข้อมูลเสียงและตัวเลข
  ข้อมูลภาพและเสียง
10. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
  ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม
  ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
  ทำให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
  ทำให้เรียนหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile