วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารสนเทศ หมายถึง
  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
  เทคโนโลยีสารสนเทศทำเกิดข้อมูล
  เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูลและ สารสนเทศ
  ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร
  ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  ความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล
  ความทันสมัย
  ไม่มีข้อถูก
4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล ? การประมวลผล ? สารสนเทศ
  สารสนเทศ ? การประมวลผล ? ข้อมูล
  สารสนเทศ ? ข้อมูล ? การประมวลผล
  การประมวลผล ? ข้อมูล ? สารสนเทศ
5. แหล่งข้อมูลใด ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  มงคลเล่าเรื่องไปเที่ยวให้เพื่อนฟัง
  สุภาภรณ์เขียนจดหมายไปหาเพื่อน
  มลฤดีสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน
  ทศพรฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
6. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในข้อใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
  แฟ้มงาน
  สมุดบันทึก
  คอมพิวเตอร์
  เครื่องบันทึกเทป
7. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูล
  การเรียกใช้ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  การแจกจ่ายข้อมูล
8. ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  การเปรียบเทียบ
  การแจกแจง
  การสรุปผล
  การสัมภาษณ์
9. การทำสำเนา การสื่อสารข้อมูล เป็นขั้นตอนของข้อใด
  การจัดการสารสนเทศ
  การประมวลผล
  ส่วนประกอบของสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ
10. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านสารสนเทศ
  เครื่องถ่ายเอกสาร
  เครื่องมินิคอมพิวเตอร์
  โทรทัศน์
  เครื่องโทรสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile