แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
3. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
  มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
4. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พัฒนาวิชาชีพครู
5. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
  จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
  คำนึงถึงความสามารถ
  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ถูกข้อ ก และ ข
6. มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อย่างทั่วถึง
  รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก มีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
  เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
8. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  มาตรา 43
  มาตรา 49
  มาตรา 81
  มาตรา 80
9. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การสนับสนุนจากรัฐ
  เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การลดหย่อนภาษีทั่วไป
  การยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
10. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ความมุ่งหมายและหลักการ
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile