ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระเจ้าตากสินมหาราชใช้เวลากอบกูเอกราชครั้งที่ 2 เท่าไหร่
  3 เดือน
  5 เดือน
  7 เดือน
  1 ปี 2 เดือน
2. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
  สุโขทัย - อยุธยา
  เชียงใหม่ - อยุธยา
  สหรัฐ - อยุธยา
  เขมร - อยุธยา
3. กรุงเสียอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 เมื่อปีใด
  2310
  2112
  2230
  2309
4. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยาคือชาติใด
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  โปรตุเกส
  ฮอลันดา
5. ระบบจตุสดมภ์มีใครเป็นผู้ดูแล
  สมุหนายก
  สมุหกลาโหม
  พระมหาอุปราชา
  เจ้าพระยาโกษาธิบดี
6. ตำราเรียนเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
  มิลินทปัญหา
  สมุทรโฆษคำฉันท์
  จินดามณี
  กาพย์เห่เรือ
7. ผู้กอบกู้อิสรภาพให้ไทยในการเสียกรุงครั้งแรกคือใคร
  พระองค์ขาว
  เจ้าฟ้าไชย
  พระองค์ดำ
  เจ้าทองลัน
8. ใครเป็นคนขุดคลองลัดบริเวณบางกอกน้อย จนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  สมเด็จพระมหาธรรมราชา
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สมเด็จพระไชยราชาธิราช
9. ใครสร้างวัดราชบูรณะ
  เจ้าอ้ายพระยา
  เจ้ายี่พระยา
  เจ้าสามพระยา
  เจ้าสี่พระยา
10. พระโอรสของพระเจ้าอู่ทองที่ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์คือใคร
  สมเด็จพระรามราชา
  สมเด็จพระราเมศวร
  ขุนหลวงพะงั่ว
  พระเจ้าทองลัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile