แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. It is necessary????.you to attend the meeting on time.
  of
  to
  with
  for
2. Each student????..attention.
  pay
  pays
  has paid
  had paid
3. "???? , Jenny went for a walk."
  After finished the meal
  When the meal finishing
  Having finished the meal
  Have finished the meal
4. I will pay the bill???cash
  on
  at
  by
  in
5. It?s the first time he????to America.
  goes
  went
  has been
  has been coming
6. I wish I???a flower from him
  could get
  will get
  may get
  am able to get
7. "When I ????sleeping, he came here."
  am
  was
  were
  been
8. "When I reach????.. , everybody will have finished dinner."
  to
  at
  of
  in
9. Each of the students?????attention.
  pay
  pays
  has paid
  had paid
10. Not only but I???.sleepy.
  is
  are
  am
  be
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile