แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. I think he???..lose his raincoat at the canteen.
  had
  has
  was
  didn?t
2. "When I reach????.. , everybody will have finished dinner."
  to
  at
  of
  in
3. "Since you failed English many times, you????.hard."
  study
  should study
  studying
  not study
4. "If I had his number, I???..him."
  will call
  would call
  would have called
  would be having called
5. It?s the first time he????to America.
  goes
  went
  has been
  has been coming
6. "When I ????sleeping, he came here."
  am
  was
  were
  been
7. Each student????..attention.
  pay
  pays
  has paid
  had paid
8. "Sarah hardly stays up late, ?????"
  does she
  doesn?t she
  is she
  isn?t she
9. Janet stops????..to talk with John.
  writes
  to write
  writing
  has written
10. "If you????.me, you will understand."
  were
  was
  are
  do
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile