แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคลากรทางการศึกษา ตามความหมายของ พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้หมายถึงข้อใด
  อาจารย์
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
  ผู้สนับสนุนการศึกษา
2. หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กคศ.
3. ในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นอำนาจของใคร
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
  ก.ค.ศ
4. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คุรุสภา ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
  "จำคุกไม่เกิน 6 เดือน/ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
5. เลขาธิการคุรุสภา ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  2 ปี
  4 ปี
  6 ปี
  3 ปี
6. สถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  แหล่งเรียนรู้
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  วิทยาลัยชุมชน
7. ผู้ใดประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามข้อใด
  จำคุกไม่เกิน 1 ปี
  "ปรับไม่เกิน 20,000 บาท"
  "จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
8. อัตราค่าธรรมเนียมข้อใดไม่ถูกต้อง
  ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 600 บาท
  ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
  ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
  ค่าหนังสืออนุมัติ ฉบับละ 300 บาท
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเมื่อใด
  24 ธันวาคม 2547
  21 ธันวาคม 2551
  21 กุมภาพันธ์ 2551
  20 กุมภาพันธ์ 2551
10. หน่วยงานการศึกษา ยกเว้นข้อใด
  สถานศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile