แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคลากรทางการศึกษา ตามความหมายของ พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้หมายถึงข้อใด
  อาจารย์
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
  ผู้สนับสนุนการศึกษา
2. ในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นอำนาจของใคร
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
  ก.ค.ศ
3. เลขาธิการคุรุสภา ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
  2 ปี
  4 ปี
  6 ปี
  3 ปี
4. หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กคศ.
5. สถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  แหล่งเรียนรู้
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  วิทยาลัยชุมชน
6. หน่วยงานการศึกษา ยกเว้นข้อใด
  สถานศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
7. ผู้ใดประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามข้อใด
  จำคุกไม่เกิน 1 ปี
  "ปรับไม่เกิน 20,000 บาท"
  "จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
8. อัตราค่าธรรมเนียมข้อใดไม่ถูกต้อง
  ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 600 บาท
  ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
  ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
  ค่าหนังสืออนุมัติ ฉบับละ 300 บาท
9. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คุรุสภา ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
  "จำคุกไม่เกิน 6 เดือน/ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจำทั้งปรับ"
  พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเมื่อใด
  24 ธันวาคม 2547
  21 ธันวาคม 2551
  21 กุมภาพันธ์ 2551
  20 กุมภาพันธ์ 2551
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile