แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเก็บภาษีชนิดในมีส่วนช่วยให้การกระจายรายได้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีมรดก
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีสรรพสามิต
2. สถาบันการเงินใดเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ธนาคารพาณิชย์
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
3. เศรษฐกิจจะขยายตัวมากที่สุดในกรณีใด
  ดุลงบประมาณขาดดุล
  ดุลงบประมาณเกินดุล
  ดุลงบประมาณสมดุล
  ดุลงบประมาณมีขนาดใหญ่
4. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
  อุปทานของสินค้ามีมากเกินไป
  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป
  การสั่งสินค้าเข้ามีมากเกินไป
  อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงเกินไป
5. ข้อใดไม่ไช่ปัจจัยที่มีผลทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
  การพิมพ์ธนบัตรและจัดทำเหรียญกษาปณ์ออกใช้เพิ่มขึ้น
  การเก็บภาษีเพื่อให้รัฐบาลมีเงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
  งบประมาณของรัฐบาลขาดดุลเพิ่มขึ้น
6. เงินจำนวนใดไม่รวมอยู่กับงบประมาณรายรับของรัฐบาล
  ค่าสัมปทานจากการเก็บรังนก
  เงินรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
7. มาตรการใดใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว
  ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  ลดรายจ่ายในการลงทุน
  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
8. ภาษีชนิดในช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีการขาย
  ภาษีมรดก
  ภาษีขาเข้า
9. การลดค่าเงินบาทเป็นนโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาใด
  ดุลบัญชีทุนขาดดุล
  ดุลบัญชีบริจาคขาดดุล
  ดุลการค้าขาดดุล
  งบประมาณขาดดุล
10. สิ่งใดที่มีลักษณะใกล้เงิน (Near Money)
  พันธบัตรรัฐบาล
  ตั๋วเงินคลัง
  ที่ดิน
  ข้อ 1. และ 2. ถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile