แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องคำราชาศัพท์

,,คำราชาศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดแปลความหมายผิด
  ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า
  ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว
  ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา
  ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ
2. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์
  พระยอด พระพิมพ์ พระแท่น
  ลาดพระบาท บ้วนพระโอษฐ์ เครื่องต้น
  ทอดพระเนตร ที่ประทับ รับประทาน
  ทรงกีฬา ทรงธรรม ฉลองพระองค์
3. สรรพนามบุรุษที่ 2 ที่ใช้กับสมเด็จพระบรมโอรสาฯ สยามมงกุฎราชกุมาร คืออะไร
  ใต้ฝ้าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ฝ่าละอองพระบาท
4. เขาจะ.......สมเด็จพระวันรัตไป.......ที่บ้านพรุ่งนี้
  นิมนต์ ฉันภัตตาหาร
  นิมนต์ เสวยพระกระยาหาร
  ทูลเชิญ ฉันภัตตาหาร
  ทูลเชิญ เสวยพระกระยาหาร
5. หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต ........ เนื่องจากถูกคนร้ายดักยิง
  สิ้นพระชนม์
  ถึงชีพตักสัย
  ถึงแก่อสัญกรรม
  ทิวงคต
6. ในภาษาเขียน เมื่อกล่าวถึงพระราชธิดาองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ควรใช้ว่า
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
7. ประโยคใดใช้ข้อความถูกต้อง
  สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา
  สมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์ทรงรับนิมนต์ไว้แล้ว
  เจ้าอาวาสวัดนี้ไม่สบายนานแล้ว
  พระนิพนธ์ของพระยาอนุมานราชธนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
8. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิดทั้ง 2 คำ
  ทรงเล่น ทรงออกกำลังกาย
  ทรงพระอักษร ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงดนตรี ทรงเครื่อง
  ทรงพระราชทาน ทรงทอดพระเนตร
9. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเดผ้จพระเจ้าอยู่หัวสัก 1 คัน คำพูดที่ถูกต้องคือ
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
  ทูลเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
  น้อมเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
10. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร______นำ______ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เสด็จฯ ราชอาคันตุกะ
  ทรงดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  ทรงพระดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  เส็ดจพระดำเนิน ราชอาคันตุกะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile