คอมพิวเตอร์

,ข้อสอบทดสอบความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์,ข้อสอบวัดแวว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โปรแกรมใดที่เหมาะสาหรับในการจัดทาเอกสาร
  Microsoft Office Word 2007
  Microsoft Office Excel 2007
  Microsoft Office PowerPoint 2007
  Microsoft Office Access 2007
2. ข้อใดคือสิ่งแรกสุดที่ต้องกระทําก่อนการจัดทําเอกสารคือข้อใด
  การตั้งแท็บ
  การกำหนดแบบอักษร
  การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  การกำหนดขนาดตัวอักษร
3. การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 เหมาะสําหรับงานประเภทใด
  การทําบัญชี
  การทํารายงาน
  การอบรมสัมมนา
  การถ่ายทําภาพยนตร์
4. ฮาร์ดแวร์ข้อใดเป็นหน่วยรับข้อมูล
  เครื่องพิมพ์
  จอภาพ
  เมาส์
  ลำโพง
5. ข้อใดเป็นซอฟแวร์ที่จำเป็นต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์
  Microsoft Office 2007
  Adobe Photoshop
  Microsoft windows
  WinAmp
6. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า ซอฟแวร์(Software)
  อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางคอมพิวเตอร์
  บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
7. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบใบเสร็จรับเงิน
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์
  เครื่องพิมพ์แบบจุด
  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
  ถูกทุกข้อ
8. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใดที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
  หน่วยความจำสำรอง
  หน่วยแสดงผลข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยรับข้อมูล
9. ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  จอภาพ
  วินโดวส์ 7(windows 7)
10. ไฟล์เอกสารของ Microsoft Office Word 2007นั้นจะมีนามสกุลอะไร
  .pptx
  .xlsx
  .docx
  .jpg
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile