คอมพิวเตอร์

,ข้อสอบทดสอบความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์,ข้อสอบวัดแวว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฮาร์ดแวร์ข้อใดเป็นหน่วยรับข้อมูล
  เครื่องพิมพ์
  จอภาพ
  เมาส์
  ลำโพง
2. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใดที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
  หน่วยความจำสำรอง
  หน่วยแสดงผลข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยรับข้อมูล
3. การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 เหมาะสําหรับงานประเภทใด
  การทําบัญชี
  การทํารายงาน
  การอบรมสัมมนา
  การถ่ายทําภาพยนตร์
4. ข้อใดเป็นซอฟแวร์ที่จำเป็นต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์
  Microsoft Office 2007
  Adobe Photoshop
  Microsoft windows
  WinAmp
5. ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  จอภาพ
  วินโดวส์ 7(windows 7)
6. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบใบเสร็จรับเงิน
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์
  เครื่องพิมพ์แบบจุด
  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
  ถูกทุกข้อ
7. ไฟล์เอกสารของ Microsoft Office Word 2007นั้นจะมีนามสกุลอะไร
  .pptx
  .xlsx
  .docx
  .jpg
8. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า ซอฟแวร์(Software)
  อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางคอมพิวเตอร์
  บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
9. โปรแกรมใดที่เหมาะสาหรับในการจัดทาเอกสาร
  Microsoft Office Word 2007
  Microsoft Office Excel 2007
  Microsoft Office PowerPoint 2007
  Microsoft Office Access 2007
10. ข้อใดคือสิ่งแรกสุดที่ต้องกระทําก่อนการจัดทําเอกสารคือข้อใด
  การตั้งแท็บ
  การกำหนดแบบอักษร
  การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  การกำหนดขนาดตัวอักษร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile