แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทำงานลักษณะใด
  รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
  แสวงหาความรู้ใหม่
  ค้นคิดอาวุธใหม่
  ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
2. นักเรียนอาจเทียบเวลาการแกว่งของชิงช้ากับข้อใด
  การเต้นของชีพจร
  จังหวะหายใจเข้า-ออก
  การนับอย่างช้าๆ
  ข้อ 1 และ 3
3. กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร
  เปลี่ยนแปลงตามเวลา
  คนส่วนมากยอมรับ
  เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์
  สามารถตรวจสอบได้
4. วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  การแสวงหาความรู้ทั้งหลายอย่างมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผน
  ศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งเหตุและผล สามารถตรวจสอบได้
  ถูกต้องทุกข้อ
5. กลุ่มบุคคลที่จัดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ได้แก่บุคคลในข้อใด
  แพทย์ เกษตรกร วิศวกร
  นักฟิสิกส์ นักเคมี นักชีววิทยา
  เภสัชกร อุตสาหกร ครู-อาจารย์
  นักฟิสิกส์ ครู-อาจารย์ พยาบาล
6. สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ
  สมมติฐานนั้นมีผู้ยอมรับมากมาย
  มีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นแล้ว
  มีข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน
  มีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหลายครั้งหลายหนและนำไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงอันอื่นที่คล้ายกันได้
7. ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
  สมมติฐาน
8. การที่นักวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เพื่อ
  ทราบปัญหาที่ต้องศึกษาอย่างถ่องแท้
  รวบรวมข้อมูลให้ได้มากขึ้น
  เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้อื่น
  เกิดความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น
9. สมมติฐานต่างจากการคาดเดาอย่างไร
  มุ่งสร้างปัญหา
  มุ่งตอบคำถาม
  มีพื้นฐานจากเหตุผล
  มีพื้นฐานจากสามัญสำนึก
10. การทดลองเรื่องเดียวกัน ซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่ออะไร
  ให้เกิดความชำนาญ
  ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  ให้มีผลงานมากๆ
  หาข้อบกพร่องในการทดลอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile