แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ
  สมมติฐานนั้นมีผู้ยอมรับมากมาย
  มีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นแล้ว
  มีข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน
  มีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหลายครั้งหลายหนและนำไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงอันอื่นที่คล้ายกันได้
2. ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ทฤษฎี
  สมมติฐาน
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
3. เมื่อผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานจะทำอย่างไร
  ทดลองซ้ำ
  ตรวจสอบสมมติฐานข้อต่อไป
  สรุปผลและให้เหตุผลประกอบ
  หาข้อผิดพลาดแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองเพื่ออะไร
  ตรวจสอบปัญหา
  สนับสนุนสมมติฐาน
  ตรวจสอบแนวคิดแก้ปัญหา
  สนับสนุนทฤษฎี
5. การสังเกตทำให้เกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับแรก
  ข้อสงสัยหรือปัญหา
  การตั้งสมมติฐาน
  ความเข้าใจในสิ่งที่ได้จากการสังเกต
  ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ
6. เปลวเทียนไขแบ่งออกได้กี่ชั้น
  2 ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
7. การรับรู้ในเรื่องใด ไม่ใช้ เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
  จิตใจ
  ความเจ็บปวด
  กลิ่น
  ร้อนหนาว
8. ในการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลักโดยตรง
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  ข้อมูล
  การทดลอง
9. เมื่อนักเรียนสังเกตเทียนไขที่กำลังติดไฟ ส่วนใดของเทียนไขที่ลุกไหม้
  ไอของเทียนไข
  เนื้อเทียนไข
  ไส้เทียนไข
  ข้อ 1 และ 3
10. การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
  การสังเกต
  การค้นคว้าจากตำรา
  การทดลอง
  การปรึกษาหารือระหว่างนักวิทยาศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile