แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามข้อใด
  ศาสตร์กับศิลปะ
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไม่มีข้อถูก
2. การรับรู้ในเรื่องใด ไม่ใช้ เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
  จิตใจ
  ความเจ็บปวด
  กลิ่น
  ร้อนหนาว
3. กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร
  เปลี่ยนแปลงตามเวลา
  คนส่วนมากยอมรับ
  เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์
  สามารถตรวจสอบได้
4. นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองเพื่ออะไร
  ตรวจสอบปัญหา
  สนับสนุนสมมติฐาน
  ตรวจสอบแนวคิดแก้ปัญหา
  สนับสนุนทฤษฎี
5. วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  การแสวงหาความรู้ทั้งหลายอย่างมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผน
  ศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งเหตุและผล สามารถตรวจสอบได้
  ถูกต้องทุกข้อ
6. การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
  การสังเกต
  การค้นคว้าจากตำรา
  การทดลอง
  การปรึกษาหารือระหว่างนักวิทยาศาสตร์
7. เมื่อนักเรียนสังเกตเทียนไขที่กำลังติดไฟ ส่วนใดของเทียนไขที่ลุกไหม้
  ไอของเทียนไข
  เนื้อเทียนไข
  ไส้เทียนไข
  ข้อ 1 และ 3
8. สมมติฐานต่างจากการคาดเดาอย่างไร
  มุ่งสร้างปัญหา
  มุ่งตอบคำถาม
  มีพื้นฐานจากเหตุผล
  มีพื้นฐานจากสามัญสำนึก
9. ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ทฤษฎี
  สมมติฐาน
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
10. "สัตว์จำพวกแมลง (มด,ยุง,ปลวก,...)อาจแบ่งลำตัวออกได้กี่ส่วน ส่วนใดที่ใหญ่ที่สุด และมีกี่ขา"
  "3 , อก , 6"
  "3 , ท้อง , 6"
  "2 , ท้อง , 8"
  "2 , อก , 6"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile