แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

,คำชี้แจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ".""ผู้ส่งและผู้รับทำการตกลงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน"" ข้อความนี้หมายถึงข้อใด"
  ผู้ส่งข้อมูล
  ผู้รับข้อมูล
  โพรโตคอล
  สื่อนำข้อมูล
2. ".""บุ๋มชมรายการทางโทรทัศน์ยูบีซี"" จากข้อความนี้ข้อใดคือสื่อนำข้อมูล"
  ดาวเทียม
  โทรทัศน์
  โทรศัพท์
  สายเคเบิล
3. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาณดิจิตอล
  ต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง
  ต้องวัดจำนวนรอบความถี่ของคลื่นใน 1 วินาที
  มีอุปกรณ์ทวนสัญญาณที่สามารถกรองสัญญาณรบกวน
  มีความสามารถในการผลิตคลื่นสัญญาณมากกว่า 100 ล้านรอบ
4. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
  ข้อมูล
  ระยะเวลา
  โพรโตคอล
  สื่อนำข้อมูล
5. สัญญาณอนาล็อกเป็นอย่างไร
  เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง
  มีลักษณะเป็นรูปกราฟคลื่นไซน์
  ต้องแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณดิจิตอล
  สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปะติดปะต่อ
6. ข้อใดจัดเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
  การใช้วิทยุสื่อสาร
  การสนทนาออนไลน์
  การชมภาพยนตร์วีซีดี
  การเรียนผ่านดาวเทียม
7. สื่อนำข้อมูลมีหน้าที่อย่างไร
  รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ส่ง
  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล
  เป็นวิธีการในการสื่อสารข้อมูล
  ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ
8. การรับส่งข้อมูลที่ไม่สามารถโต้ตอบกันในเวลาเดียวกัน จัดเป็นการส่งข้อมูลแบบใด
  การส่งข้อมูลทิศทางเดียว
  การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน
  การส่งข้อมูลทิศทางเดียวสลับกัน
  การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
9. การส่งข้อมูลทิศทางเดียวมีลักษณะอย่างไร
  ส่งและรับข้อมูลโดยไม่ได้โต้ตอบกัน
  ส่งและรับข้อมูลโดยสามารถโต้ตอบกันได้ทันที
  ส่งและรับข้อมูลโดยจะโต้ตอบกันทางโทรศัพท์
  ส่งและรับข้อมูลโดยไม่สามารถโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกัน
10. การฟังเพลงจัดเป็นการส่งข้อมูลแบบใด
  การส่งข้อมูลทิศทางเดียว
  การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน
  การส่งข้อมูลทิศทางเดียวสลับกัน
  การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile