[O-NET] เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรณีใดต่อไปนี้ ที่ควรใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนดิสก์
  เมื่อคอมพิวเตอร์ค้างอยู่บ่อย ๆ
  เมื่อต้องการลงโปรแกรมใหม่
  เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปทุก ๆ 1 เดือน
  เมื่อต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม
2. ข้อใดกล่าวถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง
  ใช้ซอฟต์แวร์ระบบในการเปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  ใช้ทั้งซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ควบคู่กันไป
  ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ระบบหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ด.ญ.มัลลิกา ทำการทดลองทางเคมี และต้องวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ โดยจะนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน ด.ญ.มัลลิกา ต้องเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใด ให้เหมาะสมกับงาน
  Excel และ Word
  Excel และ Power Point
  Equation และ Word
  Equation และ Power Point
4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
  จัดตารางเวลา
  ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์
  ทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน
  เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
5. การรับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ เป็นการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์ใด
  ซอฟต์แวร์ระบบ
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
6. บุคคลใดควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานมากที่สุด
  นักเรียนที่ต้องการพิมพ์รายงาน
  นักออกแบบที่ต้องออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์
  เลขานุการที่ต้องส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วมประชุม
  พนักงานตรวจสอบสินค้าที่ต้องการฐานข้อมูลสำหรับใช้ภายในองค์กร
7. ข้อใดเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีโอกาสได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มากที่สุด
  ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อประสม
  ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารเป็นเวลานาน
  เล่นเกมที่ติดตั้งไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตลงในคอมพิวเตอร์
8. หากครูต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน แล้วสรุปเป็นแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ ครูควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
9. หากนักเรียนไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนควรเลือกใช้โปรแกรมใด
  Firewall
  Disk Scanner
  Anti-virus Program
  Application Software
10. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของโปรแกรมอรรถประโยชน์
  สร้างเสถียรภาพให้แก่คอมพิวเตอร์
  ส่งเสริมการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคอมพิวเตอร์
  เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile