ข้อสอบ O-net สุขศึกษาและพละศึกษา ปี 2550

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อใกลวันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิดวิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง
  ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟิน
  ซีโรโทนิน อินซูลิน
  เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน
  เมลาโทนิน โตปามีน
2. อาการเยื่อหุ้มสมองอกัเสบสว่นมากเกิดจากเชื้อไวรสัยกเว้นข้อใด
  โรคคางทูม
  โรคปอดบวม
  โรคอีสุกอีใส
  โรคหัดเยอรมัน
3. "คํากล่าวที่ว่า ""มนษุย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย"" นักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับข้อความใด"
  ออกกําลังกายด้วยการเดิน
  ออกกําลังกายป้องกันโรคได้
  การดูแลตนเองก่อนเสมอ
  การมีหมอหรือแพทย์ประจําครอบครัว
4. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหารครบทกุหมู่และออกกําลังกายดว้ยการเดินจะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด
  กระดูกยาวขึ้น
  มวลกระดูกมากขึ้น
  กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
  เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น
5. หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้ออะไร
  เชื้อรา
  เชื้อพยาธิ
  ติดเชื้อไวรัส
  เชื้อแบคทีเรีย
6. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทําลายจะทําให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น
  ตับอ่อน ม้าม
  ต่อมใต้สมอง รังไข่
  ต่อมหมวกไต ตับอ่อน
  ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวตที่ถูกต้องเหมาะสม
  การอบรมเลี้ยงดู
  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
  ระดับการศึกษาของครอบครัว
  ความเชื่อในคําพยากรณ์ชีวิต
8. จากคํากล่าวที่ว่า "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด
  การอบรมเลี้ยง
  สติปัญญา
  สิ่งแวดล้อม
  กรรมพันธ์
9. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริม การรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง
  การทําให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน
  การเผชิญกับปัญหาได้
  การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง
  การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
10. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายช้ากว่าวัยรุ่นหญิง ประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธิพลจากข้อใด
  ยีน
  สมอง
  สิ่งแวดล้อม
  ต่อมไร้ท่อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile