แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วงดนตรีข้อใดเน้นเสียงการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีและเครื่องดีด
  วงมโหรี
  วงปี่พาทย์
  วงเครื่องสาย
  วงปี่พาทย์และวงมโหรี
2. ข้อใดน่าจะเป็นบทสรุปของละครเรื่อง ?ชาวบ้านบางระจัน?
  รักชาติยิ่งชีพ
  พระคุณของแม่
  ทำดีได้ดีมีถมไป
  ธรรมะคือแสงสว่าง
3. ความพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด
  จังหวะ
  เนื้อร้อง
  ภาษาท่า
  นาฏยศัพท์
4. โน้ตดนตรีมีความสำคัญอย่างไร
  ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเพลง
  ใช้เพื่อบ่งบอกความสามารถของผู้แต่ง
  ใช้สื่อสารกับผู้ฟัง
  ใช้บันทึกบทเพลง
5. ข้อใดเป็นตัวบอกระดับเสียงในบรรทัด 5 เส้น
  ตัวโน้ต
  กุญแจประจำหลัก
  ช่องในบรรทัด 5 เส้น
  เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
6. ใครปฏิบัติตนเหมาะสมที่สุดในการไปชมการแสดง
  อั้มคุยโทรศัพท์กับเพื่อน
  เอ๋แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  เอกรับประทานขนมขณะชมการแสดง
  อ้อยส่งเสียงกรี๊ดเมื่อพระเอกละครออกมา
7. ข้อใดไม่ตำเป็นในการฝึกบรรเลงเครื่องดนตรี
  เรียนรู้เรื่องโน้ตเพลง
  เรียนรู้เรื่องจังหวะเพลง
  เรียนรู้เรื่องการทำเครื่องดนตรี
  เรียนรู้เรื่องวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี
8. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะทั้งหมด
  ฉิ่ง ซึง
  จะเข้ กลองยาว
  กลองแขก ตะโพน
  กรับเสภา ปี่ชวา
9. ท่ารำข้อใดไม่ใช้ในการแสดงเซิ้งกระติบข้าว
  ท่าปั้นข้าว
  ท่าล้างมือ
  ท่าเช็ดมือ
  ท่าเกี่ยวข้าว
10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพื้นบ้าน
  ค่านิยม
  ความเชื่อ
  จำนวนประชากร
  สภาพภูมิศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile