ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

,เรื่องภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "After that, stir butter and eggs in the mixer."
  mix
  beat
  budge
  knead
2. She promised she?d try to do better work.
  pledged
  affirmed
  indicated
  guaranteed
3. They agreed to devote a piece of his land to be a school.
  resign
  assign
  dedicate
  surrender
4. "Whisky, which is expensive in Thailand, is the national drink of Scotland."
  grand
  costly
  reasonable
  extravagant
5. "He?s too fat, this ladder can?t support his weight."
  carry
  bring
  defend
  transport
6. There was high palings around the yard.
  wall
  fence
  hedge
  border
7. She?s so attractive that he can?t keep away from her.
  inviting
  beautiful
  seductive
  charming
8. The police had to question everyone who saw the accident.
  ask
  refuse
  exhort
  entreat
9. Some animals have nothing to protect themselves.
  watch
  shield
  classify
  oversee
10. "The chief of police, whose work is very important, take care of the public safety."
  leader
  director
  foreman
  manager
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile