เศรษฐศาสตร์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านใด
  การบริโภค
  การผลิต
  การดำเนินชีวิตประจำวัน
  ทั้งการผลิตและการบริโภค
2. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาบนโลก
  เพราะมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจในชีัวิตประจำวัน
  เพราะมาแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตและพ่อค้าคนกลาง
  เพราะการบริหารและการจัดการในครัวเรือนมีปัญหา
  เพราะทรัพยากรกับความต้องการของมนุษย์ไม่สมดุลกัน
3. "คำจำกัดความของ ""เศรษฐศาสตร์"" ตรงกับข้อใดมากที่สุด"
  การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิต
  การวร้างความเป็นธรรมในสังคม
  การจัดสรรทรัพยากรสู่มวลชน
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4. อุปทาน แปลว่าอะไร
  ความต้องการบริโภค
  ความต้องการซื้อ
  ความต้องการขาย
  ความต้องการปัจจัยในการผลิต
5. อุปสงค์ แปลว่าอะไร
  ความต้องการบริโภค
  ความต้องการซื้อ
  ความต้องการขาย
  ความต้องการปัจจัยในการผลิต
6. ข้าราชการครูเป็นปัจจัยการผลิตประเภทใด
  แรงงาน
  ผู้ประกอบการ
  ปัญญาชน
  ทรัพยากรมนุษย์
7. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
  การตัดสินใจนำนโยบายขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากมาใช้เมื่อเกิดภาวะเงินฝืด
  การเลือกลงทุนขายอาหารราคาแพงในเขตชุมชน
  การซื้อสินค้าที่จำเป็นก่อนที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
  นำวิธีการกำหนดราคาสินค้ามาใช้เพื่อให้ได้กำไร
8. กลไกราคามีความสำคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ
  เป็นตัวกำหนดบทบาทของรัฐ
  ทำให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าได้ปริมาณมาก
  เป็นตัวกำหนดราคาสินค้าในตลาด
  ทำให้ผู้ขายขายสินค้าได้ปริมาณมาก
9. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์คือใคร
  เพลโต
  อริสโตเติล
  อดัม สมิธ
  จอห์น ล็อค
10. ความรู้จากการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมใด มากที่สุด
  การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจการค้า
  การกำหนดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว
  การกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
  การลงทุนเปิดร้านเสริมสวยความงามให้กับญาติพี่น้อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile