เศรษฐศาสตร์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความรู้จากการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมใด มากที่สุด
  การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจการค้า
  การกำหนดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว
  การกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
  การลงทุนเปิดร้านเสริมสวยความงามให้กับญาติพี่น้อง
2. อุปทาน แปลว่าอะไร
  ความต้องการบริโภค
  ความต้องการซื้อ
  ความต้องการขาย
  ความต้องการปัจจัยในการผลิต
3. อุปสงค์ แปลว่าอะไร
  ความต้องการบริโภค
  ความต้องการซื้อ
  ความต้องการขาย
  ความต้องการปัจจัยในการผลิต
4. กลไกราคามีความสำคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ
  เป็นตัวกำหนดบทบาทของรัฐ
  ทำให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าได้ปริมาณมาก
  เป็นตัวกำหนดราคาสินค้าในตลาด
  ทำให้ผู้ขายขายสินค้าได้ปริมาณมาก
5. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาบนโลก
  เพราะมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจในชีัวิตประจำวัน
  เพราะมาแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตและพ่อค้าคนกลาง
  เพราะการบริหารและการจัดการในครัวเรือนมีปัญหา
  เพราะทรัพยากรกับความต้องการของมนุษย์ไม่สมดุลกัน
6. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์คือใคร
  เพลโต
  อริสโตเติล
  อดัม สมิธ
  จอห์น ล็อค
7. "คำจำกัดความของ ""เศรษฐศาสตร์"" ตรงกับข้อใดมากที่สุด"
  การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิต
  การวร้างความเป็นธรรมในสังคม
  การจัดสรรทรัพยากรสู่มวลชน
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
8. ข้าราชการครูเป็นปัจจัยการผลิตประเภทใด
  แรงงาน
  ผู้ประกอบการ
  ปัญญาชน
  ทรัพยากรมนุษย์
9. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านใด
  การบริโภค
  การผลิต
  การดำเนินชีวิตประจำวัน
  ทั้งการผลิตและการบริโภค
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
  การตัดสินใจนำนโยบายขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากมาใช้เมื่อเกิดภาวะเงินฝืด
  การเลือกลงทุนขายอาหารราคาแพงในเขตชุมชน
  การซื้อสินค้าที่จำเป็นก่อนที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
  นำวิธีการกำหนดราคาสินค้ามาใช้เพื่อให้ได้กำไร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile