แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

,1. คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา
  การงานอาชีพ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. การจัดการศึกษาภาคบังคับกำหนดกี่ปี
  6 ปี
  9 ปี
  12 ปี
  15 ปี
3. เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  เป็นปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9
  เน้นทางสายกลาง
  ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน
  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
4. นักเรียนสามารถพูดจาได้คล่องขึ้น
  จิตวิทยาการศึกษา
  จิตวิทยาการเรียนรู้
  จิตวิทยาพัฒนาการ
  จิตวิทยาแนะแนว
5. ข้อใดเป็นปุ่มที่ใช้ในการยกเลิกคำสั่ง
6. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
7. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อๆกันมา
  คุณธรรมของครู
  จริยธรรมของครู
  ค่านิยมของครู
  จรรยาบรรณของครู
8. ?นักเรียนเห็นคุณค่าของโบราณสถานในท้องถิ่น? เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาขั้นใด
  ความเข้าใจ
  การวิเคราะห์
  การเห็นคุณค่า
  การนำไปใช้
9. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
  สื่อการเรียนรู้
  ตัวเด็กนักเรียน
  การประเมินผล
  การสอนหลายๆวิธี
10. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู
  วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
  วินัยต่อตนเอง วินัยต่อผู้อื่น
  วินัยขั้นต่ำ วินัยขั้นสูง
  วินัยทั่วไป วินัยถูกลงโทษ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile