แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

,1. คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นปุ่มที่ใช้ในการยกเลิกคำสั่ง
2. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่าสมรรถนะมีด้านใดบ้าง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
  สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
  สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน
3. ใบประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี
  1 ปี
  3 ปี
  5 ปี
  7 ปี
4. เวลาทำงานของข้าราชการ
  08.00 ?16.30 น.
  08.30 ?16.00 น.
  08.00-16.00 น.
  08.30 ?16.30 น.
5. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
  ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
  ประสิทธิภาพการทำงาน
  วินัยต่อระบบราชการ
  ไล่ออก ปลดออก
6. CAI มีความหมายเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดไม่ใช ่หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดต่อเด็ก
  จัดระบบการแนะแนวและดูแลนักเรียน
  ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน
  ส่งนักเรียนตนเองไปเข้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
8. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อใดไม่ใช ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  สงขลา
  นราธิวาส
  ปัตตานี
  ยะลา
9. ข้อใดไม่ใช ่ประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ลอยกระทงสาย
  ไหลเรือไฟ
  บุญบั้งไฟ
  แห่ปราสาทผึ้ง
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
  สื่อการเรียนการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้
  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
  คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile