แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
  เลือกแบบเจาะจง
  สุ่มแบบอย่างง่าย
  สุ่มแบบแบ่งชั้น
  สุ่มแบบหลายขั้นตอน
2. ปพ.6 หมายถึงเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามข้อใด
  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
  ใบรับรองผลการเรียน
  ระเบียนสะสม
3. ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำรงตำแหน่งประธานฯ ได้กี่เขต
  ไม่เกิน 1 เขต
  ไม่เกิน 2 เขต
  ไม่เกิน 3 เขต
  ไม่ได้กำหนด
4. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึง
  คณาจารย์
  อาจารย์
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษา
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น กี่ระดับ
  1 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
6. การแสดงละครสัตว์เริ่มเวลา 13.15 น. ใช้เวลาในการแสดง 1 ชั่วโมง 55 นาที การแสดงนี้จะเลิกเวลาใด
  15.00 น.
  15.10 น.
  15.15 น.
  15.30 น.
7. e-DOnation เกี่ยวข้องกับข้อใด
  การศึกษา
  การเลือกตั้ง
  ภาษี
  ฝุ่นละออง
8. ม้า:กางเกง ?:?
  วัว:เสื้อ
  กวาง:แว่นตา
  นาฬิกา:เรือ
  ลา:เข็มขัด
9. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
10. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียน ตามข้อใด
  วันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
  วันละ ไม่ น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
  วันละ ไม่ เกิน 6 ชั่วโมง
  วันละ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile