แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จำนวน สส แบบบัญชีรายชื่อ รวมกันทุกพรรคการเมืองไม่เกินกี่คน
  500 คน
  350 คน
  200 คน
  150 คน
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ทรงธรรม" หมายถึงข้อใด
  ให้ศีล
  รับศีล
  ฟังเทศน์
  สนทนาธรรม
3. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
  ขัณฑสกร / ขาดดุล / จราจล
  ขโมย / จระเข้ / เงินทดรอง
  กะทันหัน /ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า / คะยั้นคะยอ
  เกษียณอายุ / ครุภัณฑ์/ กระทัดรัด
4. ความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะยาว ตรงกับข้อใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
5. ใครมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  แก้ปัญหาผู้เรียน
  หาสาเหตุของพฤติกรรม
  พัฒนาผู้เรียน
  ประเมินตัดสินผู้เรียน
7. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการ สก.สค.
  เฉพาะข้อ ข และ ค
8. ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) จัดตั้งที่ใด
  กรุงเทพฯ
  ปทุมธานี
  เชียงใหม่
  สงขลา
9. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการใด
  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
  ผู้เรียนทุกคนมีความพัฒนาตนเองได้
  ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดกล่าวถึง หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ถูกต้อง
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ
  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile