แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
  เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
2. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
3. ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้เด่นชัด ตรงกับข้อใด
  KNOWLEDGE
  EXPLICIT KNOWLEDGE
  TACIT KNOWLEDGE
  KNOWLEDGE MANAGER
4. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง
  ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
5. ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความเมตตา
  สติสัมปปัสชัญญะ
  หิริ โอตัปปะ
  ขันติ โสรัจจะ
6. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้ (HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
  ปัญญา - ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ
  ข้อมูล ความรู้ ปัญญา สารสนเทศ
  สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา
  ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ? ปัญญา
7. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
  ทำให้อิ่มกาย
  ทำให้อิ่มใจ
  ทำให้อิ่มเกียรติ
  ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
8. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพคร
  ปริญญาทางการศึกษา
  ปริญญาตรีทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile