แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ
  แผนที่
  ผลงานวิจัย
  ภาพจากดาวเทียม
  ภาพถ่ายทางอากาศ
2. หากเวลาที่ประเทศคือ 9.00 น. ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด
  7.00 น.
  8.00 น.
  10.00 น.
  11.00 น.
3. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ
  บารอมิเตอร์
  แพลนิมิเตอร์
  ไซโครมิเตอร์
  เทอร์โมมิเตอร์
4. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
  การกร่อนของแผ่นดิน
  การปรับระดับแผ่นดิน
  การแปรสัณฐานเปลือกโลก
  การกระทำจากภายนอกโลก
5. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม
  ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ
  ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม
  เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน
  ถูกทุกข้อ
6. หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด? ? ?1.?ใฝ่รู้? ? ?2.?กตัญญู? ? ?3.?เสียสละ? ? ?4.?จรรยาบรรณแพทย์
  2, 3, 4
  1, 2, 3
  1, 2, 3, 4
  1, 3, 4
7. เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา
  การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม
  การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม
  การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
8. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่? ? ?1.?เรื่องราวชีวิตของพระเยซู? ? ?2.?การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส? ? ?3.?การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู? ? ?4.?ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
  1,2
  2,3
  3,4
  1,3
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  ยกย่องพระพรหมว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์อื่น
  เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา
  ก่อนพุทธกาลเรียกว่าศาสนาพราหมณ์
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
  จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
  เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
  ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile