แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นกุศลพิธี? ? ?1.?การเวียนเทียน? ? ?2.?การถวายสังฆทาน? ? ?3.?การทำบุญเลี้ยงพระ? ? ?4.?การสวดมนต์ไหว้พระ
  2, 3
  3, 4
  1, 4
  1, 2
2. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
  1 : 10,000
  1 : 50,000
  1 : 100,000
  1 : 250,000
3. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม
  ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ
  ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม
  เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน
  ถูกทุกข้อ
4. ?ศีล? ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด? ? ?1.?คิดชอบ? ? ?2.?วาจาชอบ? ? ?3.?ทำการชอบ? ? ?4.?เลี้ยงชีพชอบ
  2, 3, 4
  1, 3, 4
  1, 2, 3, 4
  1, 4
5. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
  การกร่อนของแผ่นดิน
  การปรับระดับแผ่นดิน
  การแปรสัณฐานเปลือกโลก
  การกระทำจากภายนอกโลก
6. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ
  แผนที่
  ผลงานวิจัย
  ภาพจากดาวเทียม
  ภาพถ่ายทางอากาศ
7. วันเทโวโรหณะคือวันใด? ? ?1.?วันพระเจ้าเปิดโลก? ? ?2.?วันแรม 1 ค่ำเดือน 11? ? ?3.?วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน? ? ?4.?วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์
  1, 2, 3, 4
  1, 2, 3
  1, 3, 4
  2, 3, 4
8. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
  อนุสัญญาไซเตส
  อนุสัญญาเวียนนา
  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
9. เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา
  การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม
  การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม
  การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
10. หากเวลาที่ประเทศคือ 9.00 น. ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด
  7.00 น.
  8.00 น.
  10.00 น.
  11.00 น.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile