แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?ศีล? ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด? ? ?1.?คิดชอบ? ? ?2.?วาจาชอบ? ? ?3.?ทำการชอบ? ? ?4.?เลี้ยงชีพชอบ
  2, 3, 4
  1, 3, 4
  1, 2, 3, 4
  1, 4
2. เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด? ? ?1.?ภพ-ภูมิ? ? ?2.?ไตรสิกขา? ? ?3.?ไตรลักษณ์? ? ?4.?กฎธรรมชาติ
  2, 3
  2, 4
  1, 3
  1, 4
3. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม
  ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ
  ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม
  เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน
  ถูกทุกข้อ
4. เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา
  การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม
  การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม
  การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
5. ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
  จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
  เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
  ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
6. หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด? ? ?1.?ใฝ่รู้? ? ?2.?กตัญญู? ? ?3.?เสียสละ? ? ?4.?จรรยาบรรณแพทย์
  2, 3, 4
  1, 2, 3
  1, 2, 3, 4
  1, 3, 4
7. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
  อนุสัญญาไซเตส
  อนุสัญญาเวียนนา
  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
8. ข้อใดเป็นกุศลพิธี? ? ?1.?การเวียนเทียน? ? ?2.?การถวายสังฆทาน? ? ?3.?การทำบุญเลี้ยงพระ? ? ?4.?การสวดมนต์ไหว้พระ
  2, 3
  3, 4
  1, 4
  1, 2
9. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ
  แผนที่
  ผลงานวิจัย
  ภาพจากดาวเทียม
  ภาพถ่ายทางอากาศ
10. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่? ? ?1.?เรื่องราวชีวิตของพระเยซู? ? ?2.?การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส? ? ?3.?การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู? ? ?4.?ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
  1,2
  2,3
  3,4
  1,3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile