อาซียน

,ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นบุคคลสำคัญอย่างไร
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคม
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2. 5+1 เท่ากับเท่าไหร่
  6
  7
  8
  9
3. ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับ ที่ 10
  สหภาพพม่า
  ราชอาณาจักรกัมพูชา
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  อาเซียน
  สหประชาชาติ
  ปฏิญญาอาเซียน
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน
  ภาษาไทย
  ภาษามาเลย์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาฝรั่งเศส
6. ควายย
  1
  2
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  ทักษิณ
7. สมาคมอาสา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
  เพื่อการร่วมมือกันทาง การเมืองและการปกครอง
  เพื่อการร่วมมือกันทางด้านการค้า และการลงทุน
  เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ และความมั่นคง
8. อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ
  1
  3
  5
  7
9. ประเทศไทส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรมากที่สุด
  พุทธ
  คริสส์
  อิสลาม
  นิกายย
10. ข้อใดคือเพลงประจำอาเซียน
  เพลง กาโว
  เพลง The ASEAN Way
  เพลง Bad Romance
  ถูกหมดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile