อาซียน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประชาคมอาเซียน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอะไร?
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก
2. ประเทศไทส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรมากที่สุด
  พุทธ
  คริสส์
  อิสลาม
  นิกายย
3. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน
  สาธารณรัฐสิงคโปร์
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นบุคคลสำคัญอย่างไร
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคม
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
5. ข้อใดคือเพลงประจำอาเซียน
  เพลง กาโว
  เพลง The ASEAN Way
  เพลง Bad Romance
  ถูกหมดทุกข้อ
6. การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความหมายของสัญลักษณ์ใด
  รวงข้าว
  ตัวอักษรคำว่า asean สีน้ำเงิน
  รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกัน
  พื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน
7. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด
  ประเทศไทย
  ประเทศอินโดนีเซีย
  ประเทศสิงคโปร์
  ประเทศลาว
8. ควายย
  1
  2
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  ทักษิณ
9. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน
  ภาษาไทย
  ภาษามาเลย์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาฝรั่งเศส
10. อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ
  1
  3
  5
  7
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile