O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1

O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมของชาวดราวิเดียน
  การจัดระเบียบการปกครอง
  การคิดค้นปฏิทิน
  การวางผังเมือง
  การทำกระดาษ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  อยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส
  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์
  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ
  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหวงเหอ
3. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิเปอร์เซียล่มสลาย
  ถูกโจมตีโดยชาวแอสซีเรียน
  ถูกโจมตีโดยชาวสุเมเรียน
  ถูกทหารโรมันเข้ายึดทำลายเมือง
  ถูกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพเข้ายึดครอง
4. พีระมิดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมใด
  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  อารยธรรมอียิปต์
  อารยธรรมอินเดีย
  อารยธรรมจีน
5. ชุมชนที่อยู่ไกลจากแม่น้ำจะมีการคิดค้นเทคโนโลยีในข้อใด
  การสร้างอ่างเก็บน้ำ
  การสร้างบ้านบนผิวน้ำ
  การสร้างบ้านยกพื้นสูง
  การสร้างแพเพื่อข้ามแม่น้ำ
6. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรม
  การจัดระเบียบในสังคม
  ความรู้ความสามารถของผู้นำ
  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
  ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
7. การวางกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมก่อให้เกิดผลอย่างไร
  ทำให้เกิดความสามัคคี
  ทำให้เกิดการแข่งขันกันในสังคม
  ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
8. ปัจจัยในข้อใดที่ส่งผลให้อารยธรรมอียิปต์มีความเจริญรุ่งเรือง
  มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
  มีดินที่อุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกทั่วทุกพื้นที่
  เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งจึงมีอาหารประเภทสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์
  มีทะเลทรายเป็นพรมแดนธรรมชาติจึงช่วยป้องกันการรุกรานจากภายนอก
9. ลักษณะทางกายภาพแบบใดที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมมากที่สุด
  ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
  มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
  ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ
  มีอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืน
10. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดมีอิทธิพลต่อด้านจิตใจของชาวอินเดีย
  เทือกเขาหิมาลัย
  แม่น้ำคงคา
  อ่าวเบงกอล
  ทะเลอาหรับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS