เศรษฐศาสตร์อย่างง่าย

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  โทมัส โรเบิร์ต
  อดัม สมิธ
  จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
  ไม่มีข้อถูก
2. ข้อใดคือประเภทของหุ้นซึ่งไม่มีอยู่จริง
  หุ้นกู้
  หุ้นบุริมสิทธิ
  หุ้นสามัญ
  ไม่มีข้อถูก
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นต้นทุน
  ค่าวัตถุดิบ
  ค่าแรง
  ค่านำเข้า
  ค่าส่งออก
4. ใครคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหภาค
  โทมัส โรเบิร์ต
  อดัม สมิธ
  จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
  ไม่มีข้อถูก
5. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจที่รัฐเป็นผู้ควบคุมฝ่ายเดียว
  สังคมนิยม
  ทุนนิยม
  ผสม
  ไม่มีข้อถูก
6. ปัจจัยการออมมีอะไรบ้าง
  อัตราดอกเบี้ย
  เทคโนโลยี
  ค่าของเงิน
  ถูกทุกข้อ
7. เศรษฐศาสตร์ หมายความว่าอย่างไร
  การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตซึ่งเป็นบทเรียนให้แก่ชีวิตประจำวัน
  การศึกษาความเคลื่อนไหวของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ไม่มีข้อถูก
8. เศรษฐทรัพย์ คืออะไร
  ทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ
  ทรัพย์สินที่เสียไปจากการล้มละลาย ซึ่งทั้งหมดจะโดนขายเพื่อใช้เป็นเงินชำระหนี้
  ทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้และสามารถโอนให้กับผู้ซื้อได้
  ไม่มีข้อถูก
9. ตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เพื่อกู้เงินจากประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจะอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เป็นตราสารหนี้ชนิดใด
  พันธบัตร
  หุ้นกู้
  ตั๋วเงิน
  ไม่มีข้อถูก
10. ในรายชื่อต่อไปนี้ ใครคือนักเศรษฐศาสตร์
  มิลตัน ฟรีดแมน
  โจเซฟ สติกลิตซ์
  แฟรงค์ ไนท์
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile