แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
  การเก็บก่อนปฏิบัติ
  การเก็บระหว่างปฏิบัติ
  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
3. วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
  ใต้รูปครุฑ
  ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
  ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
  ผิดทุกข้อ
4. หนังสือราชการคืออะไร
  เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
  เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
  เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
5. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
  เวลาเลิกประชุม
  ผู้จดรายงานการประชุม
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
  วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
6. หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
  ด้านบนขวา
  ด้านล่างซ้าย
  กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด
  ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด
7. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเ รื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
  1 ปี
  1 ปี 6 เดือน
  2 ปี
  3 ปี
8. การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
  อธิบดี
  ปลัดกระทรวง
  ข้าราชการระดับ 5
  ถูกหมดทุกข้อ
9. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
  เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
  เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
  เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
10. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
  ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
  ประหยัดแรงงานและเวลา
  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile