วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106

,เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว,รหัสวิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หน้าหลัก (โฮมเพจ) ของภาษา HTML ต้องตั้งชื่อว่าอย่างไร
  indek.html
  inddex.html
  index.html
  ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้
2. กลุ่มเครื่องมือในข้อใดที่ใช้ในการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
  Text
  Application
  Common
  Favorites
3. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  4 ขั้นตอน
  5 ขั้นตอน
  6 ขั้นตอน
  7 ขั้นตอน
4. ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
  ประมวลผล
  เก็บข้อมูล
  รับข้อมูล
  นาข้อมูลเข้า
5. Labour หมายถึงข้อใด
  ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
  ทุน
  แรงงาน
  ผู้ประกอบการ
6. Business Documents หมายถึงอะไร
  เอกสารทางธุรกิจ
  ธุรกิจด้านเอกสาร
  หลักฐานการซื้อขาย
  วงการธุรกิจ
7. ธุรกิจใดไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุนและเป็นอาจจะเป็นที่นิยม
  ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
  ธุรกิจอาหารและเดลิเวอรี่
  ธุรกิจร้านกาแฟ
  ธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์
8. ข้อใดคือความหมายของ portfolio
  แฟ้มเอกสาร
  แฟ้มสะสมผลงาน
  แฟ้มสะสมแต้ม
  แฟ้มแสดงผลการเรียน
9. พื้นที่ให้บริการในการเก็บข้อมูลฟรีของ Google Dirve มีทั้งหมดกี่ Gigabyte
  15 Gigabyte
  20 Gigabyte
  25 Gigabyte
  30 Gigabyte
10. จุดมุ่งหมายของธุรกิจที่สาคัญที่สุดคือสิ่งใด
  การให้บริการ
  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  ผลกำไร
  ความไว้วางใจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile