แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. According to the diagram, what day is today?

  Sunday
  Monday
  Tuesday
  Thursday
2. Where can you buy the Kimball?

  Cinema
  Phamacy
  School
  Temple
3. An exchange student at your school loves to eat sticky rice and mango. He has just finished a large plate of it. You asks, “..................”
  Would you like another helping?
  Do you need some more?
  What more do you want?
  Can you take over?
4. PETS ARE NOT ALLOWED HERE
  You can see at the convenience store.
  You might see at the restaurant.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
5. Which is the correct sentence?

  Can I take the message?
  Could I leave the message?
  Why you like to speak to?
  Can I give him a message?
6. Which is the correct sentence?

  Who is speaking, please?
  Can I talk to your manager?
  Can I help you?
  I’m a secretary.
7. What’s the weather like in the Scotland in the morning?

  sunny
  cloudy
  warm
  cool
8. You can’t sign in without password. What does it mean?
  You don’t need a password to sign in.
  You mustn’t sing out with a password.
  You can sign in if you have a password.
  You must sign in before having a password.
9. John is planning to go to Phuket on 27 March. Where should he get on the plane?

  BKK Airport
  Suwannabhumi Airport
  Donmuang Airport
  Morchit Airport
10. Who work in school?
  an engineer
  a cook
  a cashier
  a teacher
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile