แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which nutrient should you consume 2% DV?

  Sugars
  Vitamin A
  Carbohydrate
  Dietary Fiber
2. What does the sign mean?

  No Left Turn
  No U-Turn
  No Right turn
  No Smoking
3. Which part should you thank to advisers?
  Reference
  Abstract
  Introduction
  Acknowledgements
4. Which is the correct sentence?

  I’m doing all right. I hope you are too.
  I’m fine , thank you , and you?
  How do you do? It’s nice to meet you.
  Where do you come from?
5. Where might you see the sign?

  In the library
  In the Supermarket
  At the police station
  In the amusement park
6. Which is the correct sentence?

  I’ll you through to Eric
  Who is calling, please?
  Hold on, please.
  I’d like to speak to Eric, please
7. When will Susan have lunch with her mother?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
8. She______________as a waitress at night but she’s really an actress.
  work
  works
  worked
  working
9. What’s the weather like in the Scotland in the morning?

  sunny
  cloudy
  warm
  cool
10. Which is the correct sentence?

  You’d better take the bus.
  I’m a stranger around here.
  Get on a number ten bus at the bus stop.
  About fifteen minutes.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile