แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which is the correct sentence?

  The Video Room?
  Yes , that’s right.
  It is about ten baht for each.
  No, it’s easy to go there.
2. Which is the correct sentence?

  Can I take the message?
  Could I leave the message?
  Why you like to speak to?
  Can I give him a message?
3. What would you do when seeing the sign?

  Protect your head from falling objects.
  Use the machine guard.
  Wear ear protection.
  Ask staff for help.
4. What do you expect from your education?
  I want to play game.
  I want to sleep in the school.
  I want to find a lot of friends
  I want to get a vocational certificate.
5. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
6. Which is the correct sentence?

  You’d better take the bus.
  I’m a stranger around here.
  Get on a number ten bus at the bus stop.
  About fifteen minutes.
7. A : I will go to Japan next week. B : ……………………….
  Here it comes!
  What a nuisance!
  Have a good trip!
  How quickly the time passes!
8. Am is always willing to work with other people. I believe she’d be perfect for our team because she’s………. .
  effective
  reflective
  cooperative
  coordinated
9. Situation : You go to a restaurant with your American friend. What would you say if you want to recommend him the special dish of that restaurant?
  What would you like for starters , sir?
  Could we have a menu , please?
  Well , we have the special dish.
  Would you like to try spicy soup with prawn?
10. A: What’s your occupation? B: …………………………….
  Well, good luck.
  I’m Kathy Carton.
  I’m from Mexico.
  I’m a plumber right now.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713