แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which is the correct sentence?

  I’m sorry I missed your call this morning
  Please tell him I called
  You have the wrong number.
  Can you repeat it again, please?
2. Today is the sixteenth so the fourteenth was...................
  two days after
  before two days
  the day after tomorrow.
  the day before yesterday.
3. What section contains information about movies, radio, television and other activities?
  Editorial
  International
  Entertainment
  ASEAN news
4. Which is the correct sentence?

  Can you tell me how to get to the Mall?
  Pardon me, but can you direct me to the Mall?
  Is this the right way to the Mall?
  Where is the nearest way to the Mall?
5. Which is the correct sentence?

  tell her you call.
  call back later.
  come back here.
  go to his house.
6. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
7. What is the best title for this diagram?

  Weather map
  Weather and signs
  Weather forecast
  Weather of the week
8. A: I’m from U.S.A. And you? B: ……………………………….
  I’m sorry.
  I’m unemployed.
  I’m from Japan.
  I’m an engineer.
9. How many flights are landing?

  one
  two
  three
  four
10. What does the sign mean?

  No Train
  No Trucks
  No Bicycles
  No Motorcycles
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document