แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which article is the headline?

  weather
  domestic
  International
  Advertisement
2. How many positions does this company want?

  Only one position
  two positions
  two more positions
  at least two positions
3. A : I will go to Japan next week. B : ……………………….
  Here it comes!
  What a nuisance!
  Have a good trip!
  How quickly the time passes!
4. Are you looking forward to your holiday?
  It is my holiday.
  Not to worry
  We’re going to China
  Yes, I’m really excited about it.
5. Where can you buy the Kimball?

  Cinema
  Phamacy
  School
  Temple
6. Which is the correct sentence?

  You’d better take the bus.
  I’m a stranger around here.
  Get on a number ten bus at the bus stop.
  About fifteen minutes.
7. A salesgirl in a department store comes up t a new customer and says, “…………………..”
  Do you need some help?
  Can you help me?
  What are you doing here?
  Why didn’t you call me?
8. A : …………………………………….
  3
  When am I born ?
  When was you born?
  When were you born?
9. Which is the correct sentence?

  tell her you call.
  call back later.
  come back here.
  go to his house.
10. Sutee is……………………………

  Supee’s daughter
  Supee’s husband
  Sombat’s daughter
  Sombat’s husband
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document