1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. An exchange student at your school loves to eat sticky rice and mango. He has just finished a large plate of it. You asks, “..................”
  Would you like another helping?
  Do you need some more?
  What more do you want?
  Can you take over?
2. A policeman is directing traffic at the location marked X. You can go along Green Street to White Street and turn right. Next, go straight on one block, cross Brown Street and the library is the first building on the right corner. The library is the building number ……… .

  15
  18
  19
  22
3. A : …………………………………….
  2
  What are you ?
  Where do you live?
  Why do you live there?
4. Lisa Parker (38)______________two jobs.
  has
  have
  had
  having
5. A:………………………? B: Today is Monday.
  What date is today?
  What day is today?
  Which date is today?
  What date is tomorrow?
6. How many grams of Frank are there in this container?

  8 g
  56 g
  170 g
  448 g
7. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
8. Are you looking forward to your holiday?
  It is my holiday.
  Not to worry
  We’re going to China
  Yes, I’m really excited about it.
9. Which is the correct sentence?

  tell her you call.
  call back later.
  come back here.
  go to his house.
10. Which is the correct sentence?

  I’ll you through to Eric
  Who is calling, please?
  Hold on, please.
  I’d like to speak to Eric, please
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile