แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Which is the correct sentence?

  He doesn’t have time.
  He’s in the meeting right now.
  He’s here.
  He’s not away at the moment.
2. She______________as a waitress at night but she’s really an actress.
  work
  works
  worked
  working
3. A: May I help you? B: ………………………
  What color?
  Yes, please.
  What’s size?
  I’m sorry.
4. Who work in school?
  an engineer
  a cook
  a cashier
  a teacher
5. A salesgirl in a department store comes up t a new customer and says, “…………………..”
  Do you need some help?
  Can you help me?
  What are you doing here?
  Why didn’t you call me?
6. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  What’s your phone number?
  What’s your address?
  What’s your zip code?
  What’s your area code?
7. Are you looking forward to your holiday?
  It is my holiday.
  Not to worry
  We’re going to China
  Yes, I’m really excited about it.
8. What is the name of the company?

  SUZUKI
  THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD
  PERSONNEL MANAGER COMPANY
  THAI – JAPAN JOINT VENTURE COMPANY
9. A: ……………………………….? B: 13 Main Street.
  Repeat after me.
  Circle after a book.
  Read after a book.
  Point after a book.
10. Which area of the following jobs has Mr. Bergen worked before?

  Warehouse
  Import-export
  Transportantion
  Administrative work.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713