แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. What do you expect from your education?
  I want to play game.
  I want to sleep in the school.
  I want to find a lot of friends
  I want to get a vocational certificate.
2. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
3. How many grams of Frank are there in this container?

  8 g
  56 g
  170 g
  448 g
4. In line 2, the word feature is closest in meaning to ………...

  include
  famous
  look
  ask
5. What does the sign mean?

  You must not be careful about our dogs
  If you enter this gate, you will admire for dogs.
  If you go pass this gate, some dogs might attack you.
  You can keep walking if you are near our dogs.
6. A:………………………? B: Today is Monday.
  What date is today?
  What day is today?
  Which date is today?
  What date is tomorrow?
7. A: May I help you? B: ………………………
  What color?
  Yes, please.
  What’s size?
  I’m sorry.
8. Which article is the headline?

  weather
  domestic
  International
  Advertisement
9. Which is the correct sentence?

  I’ll you through to Eric
  Who is calling, please?
  Hold on, please.
  I’d like to speak to Eric, please
10. The internet is like having a gun in the house. What does it mean?
  The internet isn’t dangerous.
  He wants to buy a gun on the internet.
  The internet is as good as a gun.
  The internet and a gun can be used by self-control.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document