ข้อสอบเรื่องการหาฐานนิยม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 5, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 12 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
  9
  7
  9 และ 7
  7 และ 9
2. . จากการบันทึกอายุของนักเรียน 9 คน(ปี) ดังนี้ 5, 7, 5, 8, 8, 7, 5, 8, 7 จงหาค่าฐานนิยมของอายุเป็นเท่าไร
  5
  7
  8
  ไม่มีฐานนิยม
3. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนี่งประกอบด้วย 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 9, 9 จงหาฐานนิยมของข้อมูงชุดนี้
  5 และ 7
  5 และ 9
  7 และ 9
  ไม่มีฐานนิยม
4. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 41.4, 38.5, 40.1, 37.3, 38.7, 35.2, 43.9, 39.3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  38.5
  38.7
  41.4
  ไม่มีฐานนิยม
5. จากการวัดความสูงของนักเรียน 11 คน(เซนติเมตร) ดังนี้ 150, 163, 165, 165, 167, 167,172,172,172, 175, 175 จงหาว่าค่าฐานนิยมของความสูงเป็นเท่าไร
  162
  165
  172
  175
6. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3 3, 1, 2, 3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  1
  2
  3
  ไม่มีฐานนิยม
7. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นจำนวนเงินต่อวัน ที่นักเรียนกลุ่มหนี่งได้รับจากผู้ปกครอง (หน่วยเป็นบาท) 50, 52, 58, 60, 66, 54, 62, 55, 100, 300 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
  60
  62
  63
  ไม่มีฐานนิยม
8. จากการบันทึกอายุของนักเรียน 6 คน(ปี) ดังนี้ 5, 7, 9, 10, 8, 6 จงหาค่าฐานนิยมของอายุเป็นเท่าไร
  9 และ 10
  5 และ 7
  8 และ 6
  ไม่มีฐานนิยม
9. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 7, 11, 19, 22, 7, 19, 17, 11, 12, 11, 19 มีค่าเท่ากับข้อใด
  11
  19
  ก และ ข
  ไม่มีฐานนิยม
10. จากการบันทึกจำนวนไข่ไก่ของแม่ไก่ 14 ตัว(ฟอง) ดังนี้ 9, 7, 14, 12, 12, ,8, 8, 15, 10, 11, 10, 9, 12, 8 จงหาค่าฐานนิยมของจานวนไข่ไก่เป็นเท่าไร
  9 และ 14
  8 และ 12
  10 และ 12
  10 และ 11
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document