วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น 2204-2003
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows สามารถแชร์ทรัพยากรใดได้บ้าง
  อุปกรณ์เก็บข้อมูล
  เครื่องพิมพ์
  ซีดีรอม
  ถูกทุกข้อ
2. โพรโทคอล TCP/IP เมื่อเทียบกับ OSI Model แบ่งออกได้กี่ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
  7 ชั้น
3. จากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ หากต้องการยกเลิกการใช้รายชื่อผู้ใช้ จะต้องกำหนดที่หัวข้อใด

  Account is disabled
  Password never expired
  User cannot change password
  User must change password at next logon
4. ข้อใดต่อไปนี้ คือ โปรโตคอลหลักที่ใช้สำหรับระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
  TCP/IP
  IPX/SPC
  IP Address
  Subnet Mask
5. กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้อุปกรณ์ใด
  Aircard
  ADSL
  Upstream
  Downstream
6. จากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ หากต้องการบังคับให้รายชื่อผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อมีการล็อกออนในครั้งถัดไป จะต้องกำหนดที่หัวข้อใด

  Account is disabled
  Password never expired
  User cannot change password
  User must change password at next logon
7. หมายเลขใดต่อไปนี้คือหมายเลขที่ใช้แบ่งระหว่างหมายเลขเครือข่ายและหมายเลขประจำเครื่อง
  หมายเลขไอพี
  หมายเลขซับเน็ตมาสก์
  หมายเลขเครือข่าย
  หมายเลขแมกแอดเดรส
8. ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ส่วนใด ที่กำหนดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายได้
  Client
  Server
  Service
  Protocol
9. การล็อกออน (Logon) คืออะไร
  การล็อกระบบเครือข่าย
  การล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์
  การแสดงตนต่อระบบปฏิบัติการ
  การแสดงตนต่อระบบเครือข่าย
10. วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชาคืออะไร
  2201-2345
  2204-2000
  2205-2501
  2204-2003
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile