วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น 2204-2003
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายคือโปรแกรมใด
  Adobe Photoshop
  Advance IP Scanner
  TeamViewer
  Network Layer
2. ระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows สามารถแชร์ทรัพยากรใดได้บ้าง
  อุปกรณ์เก็บข้อมูล
  เครื่องพิมพ์
  ซีดีรอม
  ถูกทุกข้อ
3. จากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ หากต้องการกำหนดชื่อที่ใช้สำหรับล็อกออน ต้องกำหนดที่หัวข้อใด

  Full Name
  Description
  User Name
  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค
4. โปรแกรมใดต่อไปนี้ คือโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
  PHP
  SQL
  Apache
  Appserv
5. สายคู่บิดเกลียว หรือสาย UTP มีสายอยู่ภายในอยู่กี่เส้น
  6 เส้น
  7 เส้น
  8 เส้น
  9 เส้น
6. ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ส่วนใด ที่กำหนดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายได้
  Client
  Server
  Service
  Protocol
7. โปรแกรมใดที่ใช้ในการรีโมทควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  TeamViewer
  Gomplayer
  Garena
  ROV
8. โพรโทคอล TCP/IP เมื่อเทียบกับ OSI Model แบ่งออกได้กี่ชั้น
  4 ชั้น
  5 ชั้น
  6 ชั้น
  7 ชั้น
9. เว็บไซต์ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก คือข้อใด
  www.ptcv.ac.th
  www.rov.com
  www.ptcs.ac.th
  www.xxx18xxx.com
10. จากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ หากต้องการบังคับให้รายชื่อผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อมีการล็อกออนในครั้งถัดไป จะต้องกำหนดที่หัวข้อใด

  Account is disabled
  Password never expired
  User cannot change password
  User must change password at next logon
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713