การพูดในโอกาสต่างๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. “ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติ ถ้าคนไทยทุกคนไม่ช่วยอนุรักษ์ไว้ ภาษาไทยจะเป็นเอกลักษณ์ของ        ชาติต่อไปได้อย่างไร”ข้อความนี้  มีการใช้ภาษาพูดเพื่อโน้มน้าวใจอย่างไร
  การใช้ภาษาพูดเชิงขอร้อง
  การใช้ภาษาพูดเชิงวิงวอน
  การใช้ภาษาพูดเชิงคำถาม
  การใช้ภาษาพูดเชิงเสนอแนะ
2. การพูดเพื่อสร้างความสนิทสนม เป็นการพูดโน้มน้าวใจโดยอาศัยแนวการปฏิบัติอย่างไร
  พูดให้เหตุผลดี
  พูดดีมีความน่าเชื่อถือ
  พูดให้มีความรู้สึกร่วมกัน
  พูดผูกสัมพันธ์หรรษา
3. “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรถือปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร”       ข้อความามนี้  มีการใช้ภาษาพูดเพื่อโน้มน้าวใจอย่างไร
  การใช้ภาษาพูดเชิงขอร้อง
  การใช้ภาษาพูดเชิงวิงวอน
  การใช้ภาษาพูดเชิงคำถาม
  การใช้ภาษาพูดเชิงเสนอแนะ
4. การพูดด้วยวจีสุนทร เป็นการพูดในลักษณะใด
  พูดโน้มน้าวใจด้วยการใช้ศิลปะในการพูด
  พูดโน้มน้าวใจด้วยการขอร้องวิงวอนให้เห็นใจ
  พูดโน้มน้าวใจด้วยการเน้นให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ซาบซึ้ง
  พูดโน้มน้าวใจด้วยการให้เหตุผลและยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
5. การใช้ภาษาแสลง หรือศัพท์แสลง นิยมใช้ในการพูดประเภทใด
  การพูดอวยพร
  การพูดปลุกใจ
  การพูดโฆษณา
  การพูดโน้มน้าวใจ
6. ในการกล่าวอวยพรวันเกิด  ไม่ควรใช้คำในข้อใด
  เจริญวัย
  แก่ เจ็บ ตาย
  ร่มโพธิ์ร่มไทร
  อายุมั่นขวัญยืน
7. การพูดประเภทใด จำเป็นต้องใช้ศิลปะและจิตวิทยาในการพูดสูง
  การพูดอวยพร
  การพูดปลุกใจ
  การพูดโฆษณา
  การพูดโน้มน้าวใจ
8. การใช้คำพูดในลักษณะที่เป็นเชิงคำสั่ง หรือบีบบังคับ จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอย่างไร
  เกิดความรู้สึกกลัว
  เกิดความรู้สึกกังวล
  เกิดความรู้สึกฮึกเหิม
  เกิดความรู้สึกต่อต้าน
9. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพูดรายงาน ตามรูปแบบที่ถูกต้อง
  บอกชื่อเรื่องที่รายงาน
  บอกที่มาของการพูดรายงาน
  บอกชื่อบุคคลที่ให้ความรู้ หรือข้อมูล
  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
10. การกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอวยพร เป็นการกล่าวอวยพรให้กับบุคคลในข้อใด
  บุคคลที่อาวุโสเสมอกัน
  บุคคลที่อาวุโสน้อยกว่า
  บุคคลที่อาวุโสสูงกว่า
  บุคคลทั่วไป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713