Pre-Test World Affair Midterm
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. องค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติองค์กรใด ที่ปัจจุบันยุติบทบาทแล้ว
  สมัชชา
  คณะมนตรีความมั่นคง
  คณะมนตรีภาวะทรัสตี
  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
2. Stabilization , Liberalization , Daregulation และ Privatization เป็นเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรใด
  องค์การการค้าโลก
  ธนาคารโลก
  ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ
  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
  เป็นศูนย์กลางการประสานงานของรัฐ
  ทุกข้อเป็นวัตถุประสงค์
4. "แผนการมาร์แชลล์" เป็นวิธีการต่อสู่ในสงครามเย็นในรูปแบบใด
  แนวคิดอุดมการณ์
  การเมืองการฑูต
  เศรษฐกิจ
  การทหาร
5. แนวคิดโลกที่ ๑ โลกที่ ๒ และโลกที่ ๓ เป็นการพิจารณาสังคมโลกในแง่มุมใด
  มิติด้านกายภาพ
  มิติด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ระหว่างประเทศ
  มิติด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  มิติด้านลำดับการพัฒนาความเจริญ
6. ในสมัยสงครามเย็น ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศตามประเทศอะไร
  สหรัฐอเมริกา
  สหภาพโซเวียต
  จีน
  ดำเนินตามนโยบายของตนเอง
7. ข้อใด ไม่ใช่บทบาทของ NATO
  ให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย
  ป้องกัภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์
  รักษาสันติภาพและความมั่นคง
  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
8. สัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเย็น คือ เหตุการณ์ใด
  การประกาศใช้นโยบายเปเรสทรอยกา-กลาสนอตส์ ของสหภาพโซเวียต
  การประกาศลัทธิทรูแมน ของสหรัฐอเมริกา
  การยุติบทบาทขององค์การสันนิบาตชาติ
  การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
9. สภาพเศรษฐกิจโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นอย่างไร
  มีเสถียรภาพ
  ไม่เปิดเสรี
  การลงทุนระหว่างประเทศขยายตัว
  เกิดการแตกกลุ่มทางเศรษฐกิจในภุมิภาคต่างๆ
10. ข้อใดคือความหมายของ "สังคมโลก" ที่ถูกต้องที่สุด
  ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมย่อยต่างๆเท่านั้นในโลก
  ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสังคมย่อยต่างๆเท่านั้นในโลก
  ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมย่อยต่างๆในโลกและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสังคมย่อยเหล่านี้
  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713