Pre-Test World Affair Midterm
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใด ไม่ใช่หลักการขององค์การสหประชาชาติ
  เสมอภาค
  เอกภาพ
  สันติวิธี
  เสถียรภาพ
2. แนวคิดโลกที่ ๑ โลกที่ ๒ และโลกที่ ๓ เป็นการพิจารณาสังคมโลกในแง่มุมใด
  มิติด้านกายภาพ
  มิติด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ระหว่างประเทศ
  มิติด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  มิติด้านลำดับการพัฒนาความเจริญ
3. ข้อใด ไม่ได้เกิดในสงครามเย็นทั้งหมด
  สงครามเกาหลี , กำแพงเบอร์ลิน
  สงครามเวียดนาม , เหตุการณ์ 11/9
  องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ , สนธิสัญญาวอร์ซอ
  นโยบายเปเรสทรอยก้า , นโยบายกลาสนอสต์
4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ
  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
  เป็นศูนย์กลางการประสานงานของรัฐ
  ทุกข้อเป็นวัตถุประสงค์
5. คนไทยคนใดที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ
  พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
6. องค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติองค์กรใด ที่ปัจจุบันยุติบทบาทแล้ว
  สมัชชา
  คณะมนตรีความมั่นคง
  คณะมนตรีภาวะทรัสตี
  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
7. ในสมัยสงครามเย็น ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศตามประเทศอะไร
  สหรัฐอเมริกา
  สหภาพโซเวียต
  จีน
  ดำเนินตามนโยบายของตนเอง
8. คำกล่าวที่ว่า "หากประเทศใดเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศรอบข้างมีโอกาสที่จะเป็นคอมมิวนิสต์เช่นกัน" คือทฤษฎีใด
  โดมิโน่
  บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์
  มาสโลว์
  ลัทธิทรูแมน
9. หากประเทศไทยต้องขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ต้องไปที่เมืองใด ประเทศใด
  เจนีวา - สวิตเซอร์แลนด์
  เฮก - เนเธอแลนด์
  นิวยอร์ค - สหรับอเมริกา
  ปารีส - ฝรั่งเศส
10. "แผนการมาร์แชลล์" เป็นวิธีการต่อสู่ในสงครามเย็นในรูปแบบใด
  แนวคิดอุดมการณ์
  การเมืองการฑูต
  เศรษฐกิจ
  การทหาร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713