Pre-Test World Affair Midterm
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. "แผนการมาร์แชลล์" เป็นวิธีการต่อสู่ในสงครามเย็นในรูปแบบใด
  แนวคิดอุดมการณ์
  การเมืองการฑูต
  เศรษฐกิจ
  การทหาร
2. คำกล่าวที่ว่า "หากประเทศใดเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศรอบข้างมีโอกาสที่จะเป็นคอมมิวนิสต์เช่นกัน" คือทฤษฎีใด
  โดมิโน่
  บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์
  มาสโลว์
  ลัทธิทรูแมน
3. องค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติองค์กรใด ที่ปัจจุบันยุติบทบาทแล้ว
  สมัชชา
  คณะมนตรีความมั่นคง
  คณะมนตรีภาวะทรัสตี
  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
4. "อังค์ถัด" หมายถึงองค์กรใด
  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
  สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ
  สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ
  สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
5. ข้อใดคือความหมายของ "สังคมโลก" ที่ถูกต้องที่สุด
  ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมย่อยต่างๆเท่านั้นในโลก
  ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสังคมย่อยต่างๆเท่านั้นในโลก
  ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมย่อยต่างๆในโลกและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสังคมย่อยเหล่านี้
  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
6. สภาพเศรษฐกิจโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นอย่างไร
  มีเสถียรภาพ
  ไม่เปิดเสรี
  การลงทุนระหว่างประเทศขยายตัว
  เกิดการแตกกลุ่มทางเศรษฐกิจในภุมิภาคต่างๆ
7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสงครามเย็น
  เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
  เป็นการประกาศสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา (โลกเสรี) กับสหภาพโซเวียต (คอมมิวนิสต์)
  การแข่งขันขยายอิทธิพลในดินแดนต่างๆของโลก เป็นหนึ่งในสาเหตุของสงครามเย็น
  การแข่งขันพัฒนาทางอวกาศ เป็นหนึ่งในวิธีการต่อสู้ในสงครามเย็น
8. ข้อใด ไม่ใช่บทบาทของ NATO
  ให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย
  ป้องกัภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์
  รักษาสันติภาพและความมั่นคง
  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
9. Stabilization , Liberalization , Daregulation และ Privatization เป็นเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรใด
  องค์การการค้าโลก
  ธนาคารโลก
  ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
10. ข้อใด ไม่ได้เกิดในสงครามเย็นทั้งหมด
  สงครามเกาหลี , กำแพงเบอร์ลิน
  สงครามเวียดนาม , เหตุการณ์ 11/9
  องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ , สนธิสัญญาวอร์ซอ
  นโยบายเปเรสทรอยก้า , นโยบายกลาสนอสต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document