เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM
  3 ประเภท ได้แก่ ROM RAM CMOS
  2 ประเภท ได้แก่ Static และ Dynamic RAM
  ข้อ ก. และ ค. ถูก
2. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
  อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
  อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง
  อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
  อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน
3. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน
4. การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPS มีลักษณะอย่างไร
  ใช้สัญญาณวิทยุ
  ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
  ใช้สัญญาณโทรศัพท์
  ใช้สัญญาดาวเทียม
5. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
  เมาส์ จอภาพ
  แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
  สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
  กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร
6. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
  โมเด็ม
  จอภาพ
  แป้นพิมพ์
  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์
7. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
  ลำโพง
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  จอภาพแบบสัมผัส
8. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์
9. บุคลากรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
  เป็นผู้ใช้งาน
  จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
  ถูกทุกข้อ
10. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
  การแสดงผล
  การประมวลผล
  การสื่อสารและเครือข่าย
  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713