แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อๆกันมา
  คุณธรรมของครู
  จริยธรรมของครู
  ค่านิยมของครู
  จรรยาบรรณของครู
2. “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” สามารถตอบคำถามข้อใดได้ตรงที่สุด
  ความหมายการจัดการศึกษา
  วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
  ความจำเป็นการจัดการศึกษา
  เป้าหมายการจัดการศึกษา
3. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ดีของครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี
  มีความรักความสามาคี
  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  การประสาน ประนีประนอม
  ถูกทุกข้อ
4. โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
  ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
  ส่วนกลาง ภูมิภาค เขตพื้นที่
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศึกษา
  ส่วนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ชั้นใดไม่ต้องมีการประเมินผลระดับชาติ
  ชั้น ป.3
  ชั้น ป.4
  ชั้น ป.6
  ชั้น ม.3
6. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือการประเมินผลการคุณภาพนักเรียน
  แบบทดสอบ
  การสัมภาษณ์
  แบบสอบถาม
  แบบตรวจผลงาน
7. ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
8. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทย
  การกราบ
  การไหว้
  การจับมือ
  การยืนเคารพธงชาติ
9. “นักเรียนเห็นคุณค่าของโบราณสถานในท้องถิ่น” เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาขั้นใด
  ความเข้าใจ
  การวิเคราะห์
  การเห็นคุณค่า
  การนำไปใช้
10. เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  เป็นปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9
  เน้นทางสายกลาง
  ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน
  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713