แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดเกิดหลังสุด
  การกำหนดวิสัยทัศน์
  การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
  การกำหนดหน่วยกิต
  การจัดทำแผนการเรียนรู้
2. เป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ของครูคือข้อใด
  พัฒนาตัวครู
  พัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงาน
  พัฒนาการสอน
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน
3. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระใดที่เน้น เรื่องการพูดตอบโต้การเขียนและการอ่านเก็บใจความ
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาต่างประเทศ
  ศิลปะ
4. ข้อใดไม่เข้าพวก
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระอย่างต่อเนื่อง
5. ชั้นใดไม่ต้องมีการประเมินผลระดับชาติ
  ชั้น ป.3
  ชั้น ป.4
  ชั้น ป.6
  ชั้น ม.3
6. ข้อใดไม่ใช่ กฎ ก.ค.ศ.
  ว่าด้วยโรค
  ว่าด้วยการออกคำสั่งทางวินัย
  ว่าด้วยความผิดปรากฎชัดแจ้ง
  ว่าด้วยการเลือกผู้แทน ก.ค.ศ.
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
  สื่อการเรียนการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้
  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
  คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
8. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
9. หากพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการจัดเป็นสื่อตามข้อใด
  สื่ออุปกรณ์
  สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อเทคโนโลยี
  สื่อธรรมชาติ
10. การลงโทษนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง
  การเฆี่ยน
  การตักเตือน
  การทำทัณฑ์บน
  การตัดคะแนนความประพฤติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713