แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประกอบไปด้วย 18 มาตรฐานและ 84 ตัวชี้วัด ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
  มาตรฐานการศึกษาชาติ
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  มาตรฐานการประเมินภายนอก
2. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  9 ด้าน
  12 ด้าน
3. เหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
  กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเป็นกรรมการโรงเรียน
  เป็นที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. การจัดการศึกษาภาคบังคับกำหนดกี่ปี
  6 ปี
  9 ปี
  12 ปี
  15 ปี
5. เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด
  เป็นปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9
  เน้นทางสายกลาง
  ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน
  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
6. ฐานข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  AOC
  EIS
  OBEC
  STUDENT
7. LAN มีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เครือข่ายบริเวณแคบ
  อินเตอร์เน็ต
  อีคอมเมริส
8. “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” สามารถตอบคำถามข้อใดได้ตรงที่สุด
  ความหมายการจัดการศึกษา
  วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
  ความจำเป็นการจัดการศึกษา
  เป้าหมายการจัดการศึกษา
9. การลงโทษนักเรียนไม่ส่งงานโดยให้ค้นคว้าที่ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  หลักการสอน
  สื่อการเรียนรู้
  จิตวิทยาการศึกษา
  การประเมินผลการเรียน
10. “การพัฒนาการสอนของคร ู”เป็นจุดเน้นการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด
  ขยายโอกาสการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
  การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document