รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุด
  กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้ความรู้มากที่สุด
  กระบวนการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนจัดเองทั้งหมด
  กระบวนการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีสาระการเรียนรู้
  กระบวนการเรียนรู้ต้องดำเนินอย่างเป็นขั้นตอน
2. เหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายขับรถบรรทุกไล่ทับผู้คนและกราดยิงประชาชนเสียชีวิตในงานเฉลิมฉลองวันชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ค.ศ.2016 เกิดขึ้นที่ใด (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ตุรกี
  ฝรั่งเศส
  เมียนมาร์
  อัฟกานิสถาน
3. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดใด ?
  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ จังหวัดจันทรบุรี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ จังหวัดตราด
  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จังหวัดตราด และ เขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง
  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง
4. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  เลขาธิการ ก.พ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.พ.ร.
5. ลากิจต่อเนื่องจากลาคลอด 90 วันได้อีกกี่วัน
  90 วัน
  90 วันทำการ
  150 วัน
  150 วันทำการ
6. คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าอะไร (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  กศจ.
  ก.ค.ศ.
  คุรุสภา
  ส.ก.ส.ค.
7. แผ่นดินไหวเมียนมา มีสาเหตุจากอะไร (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  การชนกันของแผ่นธรณีในแนวเทือกเขา
  รอยเลื่อนแม่จัน เคลื่อนมุดตัวลง
  รอยเลื่อนอรากัน เคลื่อนตัวมุดลง
  การชนกันของรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์
8. ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ แก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่น ในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ
9. เพราะเหตุใดการใช้สื่อการสอนจึงต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน
  สื่อการสอนถูกกำหนดโดยจุดประสงค์การเรียนรู้
  จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาของบทเรียน
  เนื้อหาของบทเรียนกำหนดการใช้สื่อการสอนไว้แล้ว
  สื่อการสอนจะต้องใช้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
10. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร
  รัฐธรรมนูญ.
  แผนการศึกษาแห่งชาติ.
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
  แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document