รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีกี่องค์กร (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  7 องค์กร
  6 องค์กร
  4 องค์กร
  3 องค์กร
2. สอบ 3 วิชาไทย คณิต อังกฤษ ได้คะแนนภาษาไทย 75 คะแนน อัตราส่วน ของคะแนนคือ 15:17:13 ถามว่าคะแนน เฉลี่ยของผู้สอบคนนี้คือเท่าไร (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  65 คะแนน
  75 คะแนน
  80 คะแนน
  85 คะแนน
3. แผ่นดินไหวเมียนมา มีสาเหตุจากอะไร (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  การชนกันของแผ่นธรณีในแนวเทือกเขา
  รอยเลื่อนแม่จัน เคลื่อนมุดตัวลง
  รอยเลื่อนอรากัน เคลื่อนตัวมุดลง
  การชนกันของรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์
4. ข้อใดคือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมไม่สนองตอบนโยบายรัฐบาล
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
  เป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา
  เป็นการเตรียมการรองรับประเทศไทย 4.0
5. จงหาคำไม่เข้าพวก
  น้ำหวาน
  น้ำเชื่อม
  น้ำอัดลม
  น้ำใบบัวบก
6. สมาชิกสภาเทศบาลมีความประสงค์จะลาออกลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด? (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ประธานสภาเทศบาล
  นายอำเภอ
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
7. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  19 คน
  18 คน
  16 คน
  12 คน
8. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือการศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
  ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
9. กระบวนการใดเป็นการประเมินผลการเรียนรู้
  กระบวนการในการตัดสินผลการแข่งขันในการเรียนแบบร่วมมือ
  กระบวนการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  กระบวนการจัดดันอับคุณภาพแฟ้มสะสมผลงาน
  กระบวนการในการตรวจสอบพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน
10. "Child-Centered" เริ่มขึ้นจากครูตามข้อใด ?
  ครู 1.0
  ครู 2.0
  ครู 3.0
  ครู 4.0
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document