รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. หลักในการเลือกวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพคือข้อใด
  เลือกวิธีใหม่ๆ ทันสมัย
  เลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหา
  เลือกให้เหมาะสมกับวัยเรียน
  เลือกให้เหมาะสมกับครูผู้สอน
2. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ระยะเวลาไม่เกิน
  ไม่เกิน 1 ปี
  ไม่เกิน 12 เดือน
  ไม่เกิน 2 ปี
  ไม่เกิน 24 เดือน
3. ข้อใดตรงกับการประเมินตามสภาพที่แท้จริงมากที่สุด
  การประเมินชิ้นงาน
  การประเมินการสอน
  การประเมินจากการสังเกต
  การประเมินจากการทำงานกลุ่ม
4. เหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายขับรถบรรทุกไล่ทับผู้คนและกราดยิงประชาชนเสียชีวิตในงานเฉลิมฉลองวันชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ค.ศ.2016 เกิดขึ้นที่ใด (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ตุรกี
  ฝรั่งเศส
  เมียนมาร์
  อัฟกานิสถาน
5. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a x 1
  a + 1
  a / 1
  a – 1
6. ข้อใดมิใช่การเก็บรักษาหนังสือ
  การเก็บระหว่างปฏิบัติ
  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  การเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไข
7. ข้อใดคือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมไม่สนองตอบนโยบายรัฐบาล
  ก.ค.ศ. ชุดเดิมขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
  เป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา
  เป็นการเตรียมการรองรับประเทศไทย 4.0
8. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  เลขาธิการ ก.พ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.พ.ร.
9. การศึกษาพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ มีความจำเป็นอย่างไร
  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแด็ก
  เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการกับเด็ก
  เพื่อให้รู้ว่าเป็นครูกับเด็กแตกต่างกันอย่างไร
  เพื่อการสอนที่ตรงความสนใจและความต้องการของเด็ก
10. การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับจรรยาบรรณใดมากที่สุด ? (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document