รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
  ความสามารถในการสื่อสาร
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  . ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2. สื่อลักษณะใดที่สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี
  สื่อที่เป็นมัลติมีเดีย
  สื่อที่ทันสมัย
  สื่อที่เคลื่อนไหวได้
  สื่อที่มีความชัดเจนทั้งขนาดและรายละเอียด
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล...... พลเมืองดีให้ความร่วมมือ.......... เจ้าพนักงาน
  ต่อ แก่.
  แก่ กับ.
  กับ ต่อ.
  กับ กับ
4. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
  วันนี้ท้องฟ้าไม่มีฝน นกนานาชนิดจึงร้องเพลง
  หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
  หนังสือการ์ตูนขายดีในยุคเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้
  ความสำเร็จย่อมเกิดจากความพยายาม
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ มีกี่คน ?
  3 คน
  4 คน
  5 คน
  6 คน
6. สมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันเป็นองค์ที่ ?
  ๑๙
  ๒๐
  ๒๑
  ๒๒
7. ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ แก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่น ในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ
8. ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยเรื่องแรกที่แหวกแนวผิดแผกไปจากวรรณคดี ไทยเรื่องอื่นๆ ที่เคยมีมาเพราะเหตุใด
  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  เป็นนิทานที่แต่งเป็นคำกลอน
  มีไสยศาสตร์เข้ามาปะปนมาก
  เป็นเรื่องราวของสามัญชน
9. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือการศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
  ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
10. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
  โลภมากลาภหาย.
  ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น.
  เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย .
  เห็นช้างเท่าหมู
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713