Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

ค้นหาจากชื่อผู้ทำ

 

ที่ ชื่อ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ วันที่ สั่งพิมพ์
1 เดชาวัต สุดธรรม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 เมษายน 2560
2 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 27 เมษายน 2560
3 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
4 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
5 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
6 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 25 เมษายน 2560
7 ไก่ ปลา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 24 เมษายน 2560
8 สนํน รุ่ว 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 เมษายน 2560
9 พงศธร รุ่งทัพพวง 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 23 เมษายน 2560
10 วิชาญ มีหน้า 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 22 เมษายน 2560
11 นูซาวาตี สะลีละ 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 22 เมษายน 2560
12 เสาวลักษณ์ กล่ำเถิ่อน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 22 เมษายน 2560
13 gof gof 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 21 เมษายน 2560
14 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 เมษายน 2560
15 zz aa 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 20 เมษายน 2560
16 ท่าน ส.ส. หลวงปู่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 20 เมษายน 2560
17 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
18 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
19 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
20 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
21 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
22 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
23 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
24 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
25 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
26 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
27 เดิม มาก 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 20 เมษายน 2560
28 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 เมษายน 2560
29 น้ำ ตาล 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 100 18 เมษายน 2560
30 ดี ใจ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 17 เมษายน 2560
31 วิสุทธิ์ เพ็ชรศรีชา 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 17 เมษายน 2560
32 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
33 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
34 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
35 ออออออออออ อออออออออออออออ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 17 เมษายน 2560
36 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
37 เจ เจได 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 17 เมษายน 2560
38 Hathaichanok S. Srisutham 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 17 เมษายน 2560
39 juiztu tuitood 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 เมษายน 2560
40 ณัฐวัฒิ มาลัยลักษ์ 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 16 เมษายน 2560
41 ณัฐวัฒิ มาลัยลักษ์ 79341 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 42 16 เมษายน 2560
42 ปริยากร ทวีท้าว 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 15 เมษายน 2560
43 ปริยากร ทวีท้าว 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 15 เมษายน 2560
44 เมษยา โชติวิทยพร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 15 เมษายน 2560
45 Jh Su 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 50 15 เมษายน 2560
46 เฉ สา 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 15 เมษายน 2560
47 เฉ สา 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 15 เมษายน 2560
48 เมษยา โชติวิทยพร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 15 เมษายน 2560
49 นางสาวจุฑามาศ พรหมฉวี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 15 เมษายน 2560
50 อังคณา สังสระน้อย 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 14 เมษายน 2560
51 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
52 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
53 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
54 นางสาววสิตา สงทวน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 เมษายน 2560
55 นางสาววสิตา สงทวน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 เมษายน 2560
56 สุจิตรา อุทก 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 14 เมษายน 2560
57 สุดหล่อ ในโลก 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 13 เมษายน 2560
58 โจ โจ้ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 13 เมษายน 2560
59 หฤทัย ตุนอก 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
60 P P 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 13 เมษายน 2560
61 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
62 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
63 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
64 Thiradet Singin 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
65 Thiradet Singin 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
66 พิมพ์พลอย หงษ์ทอง 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 13 เมษายน 2560
67 นาทชนก เขม้นเขตกิจ EDU1001 แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 30 12 เมษายน 2560
68 1 1 54995 จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ) 28 12 เมษายน 2560
69 สีะด นนาำ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 เมษายน 2560
70 สีะด นนาำ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 เมษายน 2560
71 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
72 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
73 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
74 ขวัญตา มีศร 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 11 เมษายน 2560
75 สิริพร เกิดผล 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 11 เมษายน 2560
76 อรทัย วิเลิศ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 11 เมษายน 2560
77 ์์Nateetorn Aiemthong 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
78 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
79 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
80 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
81 Sirat Ban 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 100 10 เมษายน 2560
82 อวยพะ ดีสมปรารถนา 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 10 เมษายน 2560
83 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
84 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
85 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
86 สวัสดี สวัสวัสดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 10 เมษายน 2560
87 fa sa 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 10 เมษายน 2560
88 คตนีเรน รีนีัรน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 09 เมษายน 2560
89 กรธ ครม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 09 เมษายน 2560
90 กรธ ครม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 09 เมษายน 2560
91 sek suk 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 08 เมษายน 2560
92 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
93 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
94 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
95 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
96 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
97 ซูกีมาน เจ๊ะสะนิ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
98 ไซมิง ดิง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
99 ไซมิง ดิง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
100 กก ดด 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 08 เมษายน 2560
101 1234 56789 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 07 เมษายน 2560
102 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 07 เมษายน 2560
103 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
104 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
105 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
106 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
107 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
108 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
109 yeugr ududhdhfh 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 เมษายน 2560
110 พรรีม นานาสมส 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 07 เมษายน 2560
111 ดฟหดฟห ดฟหดห 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
112 ณัฐดนัย โยธาสิงห์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
113 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
114 ศริณญา ศรีแปง 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 50 06 เมษายน 2560
115 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
116 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
117 สายชล ผาสิงห์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 เมษายน 2560
118 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
119 สายชล ผาสิงห์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 เมษายน 2560
120 แจน นะ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 06 เมษายน 2560
121 เกศรินทร์ ศรีทัศน์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 30 06 เมษายน 2560
122 พีรยา จึงธนสมบูรณ์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 35 06 เมษายน 2560
123 มานิตย์ อินทร์ธรรม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 05 เมษายน 2560
124 กัมปนาท กัณอินทร์ 59155 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 04 เมษายน 2560
125 1111 1111 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 04 เมษายน 2560
126 ลักษณ เจียงพงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 04 เมษายน 2560
127 ลักษณ เจียงพงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 04 เมษายน 2560
128 พิริยพงษ์ ลอยเลิศ 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 03 เมษายน 2560
129 ฟีนระชัย ลาดนอก 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 03 เมษายน 2560
130 Yui Yui14 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 31 มีนาคม 2560
131 Yui Yui14 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 31 มีนาคม 2560
132 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
133 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
134 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
135 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
136 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
137 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
138 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
139 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
140 อามิตาพุทธ นะโม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 มีนาคม 2560
141 อามิตาพุทธ นะโม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 มีนาคม 2560
142 แดงดำ แดง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
143 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
144 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
145 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
146 กาญจน์ชนก เอมแสง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
147 กาญจน์ชนก เอมแสง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
148 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
149 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
150 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
151 จจ กก 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 29 มีนาคม 2560
152 ศิริลักษณ์ สงคราม 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 29 มีนาคม 2560
153 แตน แตน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 28 มีนาคม 2560
154 จารุวรรณ นิลโภชน์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 28 มีนาคม 2560
155 หหหหห หกหกหกหก 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 27 มีนาคม 2560
156 pornnapa onlamai 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 27 มีนาคม 2560
157 นันทยา วงศา 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 มีนาคม 2560
158 first Daengpraphan 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 20 27 มีนาคม 2560
159 first Daengpraphan 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 20 27 มีนาคม 2560
160 อชิรา ใจวาง 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 26 มีนาคม 2560
161 อชิรา ใจวาง 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 26 มีนาคม 2560
162 พีรพัฒน์ กาศเจริญ 64144 อาเซียน 20 25 มีนาคม 2560
163 พีรพัฒน์ กาศเจริญ 64144 อาเซียน 20 25 มีนาคม 2560
164 man sity 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 25 มีนาคม 2560
165 รุ่งอรุณ โคตรแปร 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 มีนาคม 2560
166 ธนศักดิ์ มหานิยม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 24 มีนาคม 2560
167 trfh rtf 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 30 22 มีนาคม 2560
168 ปานี สอบติด 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 22 มีนาคม 2560
169 เกศวิลัย โสมาบุตร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 22 มีนาคม 2560
170 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
171 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
172 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
173 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
174 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
175 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
176 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
177 มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มีนาคม 2560
178 มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มีนาคม 2560
179 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
180 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
181 สมหวัง สมาแย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
182 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 19 มีนาคม 2560
183 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 18 มีนาคม 2560
184 นิคม สมศักดิ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 18 มีนาคม 2560
185 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
186 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
187 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
188 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
189 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
190 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
191 สมพิศ พรหมทองนุ้ย 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 16 มีนาคม 2560
192 t t 26992 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 16 มีนาคม 2560
193 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
194 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
195 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
196 ประวิท เหลี่ยม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 40 16 มีนาคม 2560
197 สราวุธ สายเสมอ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 16 มีนาคม 2560
198 ปราณี มีโชค 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มีนาคม 2560
199 ปราณี มีโชค 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มีนาคม 2560
200 สุนิสา สุขสงวน 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 15 มีนาคม 2560
201 สุจิตราภา อิดอ่อน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 มีนาคม 2560
202 สุจิตราภา อิดอ่อน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 มีนาคม 2560
203 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
204 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
205 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
206 ภาณุมาศ มาลี 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 14 มีนาคม 2560
207 ปอปั้น แก้วเขียว 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 14 มีนาคม 2560
208 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 13 มีนาคม 2560
209 อรทัย ใจขยัน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 13 มีนาคม 2560
210 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 12 มีนาคม 2560
211 รัชนก ลำใย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 12 มีนาคม 2560
212 รัชนก ลำใย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 12 มีนาคม 2560
213 ศักรินทร์ สินสะโน 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 30 09 มีนาคม 2560
214 Pearlpeta Kaenjak 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 มีนาคม 2560
215 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
216 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
217 Pearlpeta Kaenjak 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 มีนาคม 2560
218 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
219 ภาณุกา มณีวงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 08 มีนาคม 2560
220 อ้อมแอ้ม ดีดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 มีนาคม 2560
221 อ้อมแอ้ม ดีดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 มีนาคม 2560
222 นายณัฐพล ภูมิซองแมว 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 07 มีนาคม 2560
223 คุณ หนู 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 07 มีนาคม 2560
224 1 2 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 06 มีนาคม 2560
225 1 2 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 06 มีนาคม 2560
226 ณดา ธรรมรักษ์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 มีนาคม 2560
227 ภัทราวรรณ เหล่าหอม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 05 มีนาคม 2560
228 ภัทราวรรณ เหล่าหอม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 05 มีนาคม 2560
229 สุดา ช่วยบุญ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 30 04 มีนาคม 2560
230 คนสวยย มาก MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 04 มีนาคม 2560
231 มยุเร แย้มนุช 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 04 มีนาคม 2560
232 มยุเร แย้มนุช 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 04 มีนาคม 2560
233 นายดลธรรม กิจขุนทด 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 04 มีนาคม 2560
234 ณัฐนนท์ สงชู 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 30 03 มีนาคม 2560
235 เกศนี แสงบำรุง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 02 มีนาคม 2560
236 เกศนี แสงบำรุง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 02 มีนาคม 2560
237 สุดารัตน์ ณรงค์ชัยไม่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 02 มีนาคม 2560
238 ประกาย ล่าฝัน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 02 มีนาคม 2560
239 ประกาย ล่าฝัน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 02 มีนาคม 2560
240 ธันยาภรณ์ อาจศิริ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 01 มีนาคม 2560
241 ธันยาภรณ์ อาจศิริ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 01 มีนาคม 2560
242 นายดลธรรม กิจขุนทด 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 28 กุมภาพันธ์ 2560
243 พัฒนะ แก้ว 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 28 กุมภาพันธ์ 2560
244 ปรีดา แก้วเหมือน 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 28 กุมภาพันธ์ 2560
245 น.ส.ฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
246 น.ส.ฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
247 ผกาแก้ว จงเจริญ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
248 Saipanmtb🚴🏻 11706 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
249 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
250 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
251 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
252 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
253 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
254 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
255 ผมเอง ใครก็รู้ 64144 อาเซียน 30 25 กุมภาพันธ์ 2560
256 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
257 รียา ภาษาไทย 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 25 กุมภาพันธ์ 2560
258 ประวิทย์ แก้วมาลา 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 23 กุมภาพันธ์ 2560
259 มะลิ ซ้อน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 23 กุมภาพันธ์ 2560
260 มะลิ ซ้อน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 23 กุมภาพันธ์ 2560
261 วีรดนย์ เลิศนา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 22 กุมภาพันธ์ 2560
262 วีรดนย์ เลิศนา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 22 กุมภาพันธ์ 2560
263 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 21 กุมภาพันธ์ 2560
264 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 21 กุมภาพันธ์ 2560
265 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
266 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
267 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
268 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
269 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
270 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
271 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
272 สมหมาย บุญยิ่ง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 20 กุมภาพันธ์ 2560
273 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
274 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
275 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
276 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 กุมภาพันธ์ 2560
277 ไพรทูณร์ สุดชา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 20 กุมภาพันธ์ 2560
278 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 45 20 กุมภาพันธ์ 2560
279 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 45 20 กุมภาพันธ์ 2560
280 ศักย์ศรณ์ พิมพิสาร MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 18 กุมภาพันธ์ 2560
281 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
282 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
283 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
284 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
285 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
286 นางสาววิรันดร์ คนเพียร 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 17 กุมภาพันธ์ 2560
287 นางสาววิรันดร์ คนเพียร 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 17 กุมภาพันธ์ 2560
288 moo chz 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 16 กุมภาพันธ์ 2560
289 นายวันใหม่ วันดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
290 นายวันใหม่ วันดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
291 นางสาวอภิรมย์ มะลิ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
292 นางสาวอภิรมย์ มะลิ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
293 บ่าว บอล 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
294 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
295 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
296 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
297 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
298 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
299 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
300 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา