O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสังคม
  การจัดระเบียบสังคม
  สิ่งแวดล้อมทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
2. การศึกษาไทยในปัจจุบันบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างไร
  หญิงชายมีสิทธิได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
  ชายมีความสามารถมรการศึกษามากกว่าหญิง
  ปัจจุบันยังนิยมใช้วัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
  ถูกทุกข้อ
3. สาเหตุใดที่ทำให้สังคมไทยประสบปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ
  มารดาติดสุรา
  มารดาสูบบุหรี่
  มารดาเจ็บป่วย
  ถูกทุกข้อ
4. การเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดคืออะไร
  รักความสนุก
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  เชื่อในเรื่องบาป–บุญ
  วิถีชีวิตของคนในเมืองกับคนในชนบท
5. จำนวนประชากรของไทยมีลักษณะอย่างไร
  อัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ำ
  อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายสูง
  อัตราการเกิดสูง อัตราการตายสูง
  อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายต่ำ
6. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย
  การตั้งกระทรวงการคลัง
  การทำสนธิสัญญาเบอร์นี
  การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
  การทำสนธิสัญญาแวร์ซาย
7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมการเมืองไทยที่สำคัญที่สุดอยู่ในปีใด
  พ.ศ. 2475
  พ.ศ. 2504
  พ.ศ. 2516
  พ.ศ. 2540
8. ข้อใดเป็นปัญหาสังคม
  เด็กชายเอกไปโรงเรียนสาย
  กำนันน้อยป่วยเป็นอีสุกอีใส
  รถของนายเด่นเสียอยู่ในบ้าน
  ตำรวจยังจับคนร้ายที่ตระเวนขโมยตัดสายไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่ได้
9. ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาของไทยคืออะไร
  ขาดแคลนครู
  ขาดแคลนโรงเรียน
  ขาดแคลนนักเรียน
  ขาดแคลนห้องสมุด
10. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยด้านประชากรในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  ก้าวเข้าสู่สังคมวัยแรงงาน
  ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ประชากรในวัยเด็กเพิ่มขึ้นมาก
  มีแนวโน้มว่าประชากรชายมากกว่าหญิง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713