แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ?
  การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยคณะบุคคลในโรงเรียน
  การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
  ทุกข้อที่กล่าวมา
2. หน่วยงานใดที่ทำ การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประ กันภายนอกสถานศึกษา ?
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  หน่วยงานต้นสังกัด
  สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
  ทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ใช่ผู้สอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  ครู
  คณาจารย์
  ศาสตราจารย์
  วิทยากรรับเชิญ
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
5. ข้อใดคือความหมายของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  บุคลากรวิชาชีพ
  ผู้ประกอบวิชาชีพ
  ผู้จัดการศึกษา
  ทุกข้อ
6. ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  ผู้อำนวยการ
  ผ.อ เขต ฯ
  พนักงานธุรการ
  ทุกข้อ
7. ใครเป็นผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ?
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาประเมินโรงเรียนท่านเพื่อจุดประสงค์ใด ?
  เพื่อนeไปรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
  ทำไปตามหน้าที่
  ประกันคุณภาพและพัฒนา
  ไม่มีข้อถูก
9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ?
  จัดการบริหารวิเคราะห์ วิจัย
  รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
  เป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในโรงเรียน
  พัฒนาโรงเรียนเผยแพร่สู่ชุมชน
10. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มาตรฐานการศึกษาใช้ประโยชน์ตามข้อใด ?
  ใช้ในการประเมินโรงเรียน ประเมินนักเรียน ประเมินครู และผู้บริหาร
  ใช้ในการเทียบเคียง สำหรับส่งเสริม กำกับดูแล และตรวจสอบประเมินผล และ ประกันคุณภาพทางการศึกษา
  เป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  ไม่มีข้อถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document