แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒(ฉบับที่๑) ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีผลกระทบต่อบุคคลในด้านใด ?
  จำกัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
  จำกัดหน้าที่และสิ ทธิ
  จำกัดหน้าที่ และเสรี ภาพ
  จำกัดด้านงบประมาณและหลักสูตร
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่๑)ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ?
  ๑๔ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๒
  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร ?
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐสภา
  ก.ค.ศ
  รัฐมนตรี
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทาโดยอำนาจใด ?
  โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  โดยกฎหมายการศึกษา
  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ออกตามกฎหมายใด ?
  ม. ๒๙ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๒๙ ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ไม่มีข้อถูก
7. การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หมายถึงข้อใด ?
  กระบวนการเรียนรู้
  การจัดการเรียนการสอน ตลอดชีวิต
  การจัดโครงสร้างการบริ หาร
  การตรวจสอบคุณภาพ
8. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
9. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713