แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร ?
    นายกรัฐมนตรี
    รัฐสภา
    ก.ค.ศ
    รัฐมนตรี
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่๑)ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ?
    ๑๔ ส.ค. ๒๕๔๒
    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
    ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๒
    ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒
3. การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หมายถึงข้อใด ?
    กระบวนการเรียนรู้
    การจัดการเรียนการสอน ตลอดชีวิต
    การจัดโครงสร้างการบริ หาร
    การตรวจสอบคุณภาพ
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒(ฉบับที่๑) ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด?
    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
    ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
    ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีผลกระทบต่อบุคคลในด้านใด ?
    จำกัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
    จำกัดหน้าที่และสิ ทธิ
    จำกัดหน้าที่ และเสรี ภาพ
    จำกัดด้านงบประมาณและหลักสูตร
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทาโดยอำนาจใด ?
    โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
    โดยกฎหมายการศึกษา
    ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
7. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด ?
    ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
    ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
    ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
    ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
8. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
    ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
    ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
    ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
    ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
    ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
    ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ออกตามกฎหมายใด ?
    ม. ๒๙ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
    ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
    ม. ๒๙ ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
    ไม่มีข้อถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document