GE40002
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ในเขตเหมืองถ่านหินมักจะพบก๊าซมลพิษในข้อใดมากที่สุด
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนนอกไซด์
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  ออกไซด์ของไนโตรเจน
2. วิธีการทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในข้อใดที่มีความใกล้เคียงกับวิธีกาทางธรรมชาติมากที่สุด
  GIFT
  ZIFT
  ICSI
  IVF
3. สัตว์ใหญ่ที่โคลนนิ่งได้สำเร็จครั้งแรกของโลกใช้เซล์ต้นแบบจากอวัยวะส่วนใด
  มดลูก
  ใบหู
  เต้านม
  ผิวหนัง
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของพลังงาน
  ความสามารถในการทำงาน
  สิ่งที่ทำให้การเคลื่อนที่ของมวลสาร
  สิ่งที่ใช้เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมวลสาร
  พลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนขนาด รูปร่างของวัตถุได้เท่านั้น
5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ชีวมวล
  หินน้ำมัน ถ่านหิน ปุ๋ยเคมี
  วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
  แกลบ มูลสัตว์ กากน้ำตาล
  น้ำมันเมล็ดทานตะวัน ฟางข้าว น้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์
6. นาโนเทคโนโลยี หมายถึงข้อใด
  การสร้างสิ่งที่มีขนาดเล็กระดับอะตอม
  การสร้างสิ่งต่างๆ ให้มีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม
  การสร้างสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน
  การสร้างวัสดุทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำ GMOS
  การสงวนพันธ์พืชที่กำลังจะสูญพันธ์
  การพัฒนาพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง
  การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีคุณลักษณะตามต้องการ
  การสร้างพืชให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นได้
8. กระบวนการระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใด
  Top-Down Technology
  Bottom-Up Technology
  Right-Left technology
  Left-Right technology
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์
  เพื่อการนำวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน
  เพื่อให้ทราบโครงสร้างภายในของวัสดุ
  เพื่อให้การผลิตวัสดุต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
  เพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางวัสดุให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
10. ต่อไปนี้เป็นรูปพลังงานชนิดเดียวกันยกเว้นข้อใด
  แบตเตอรี่โทรศัพท์
  สัญญาณโทรทัศน์
  ไมโครเวฟ
  หลอดไฟ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document