GE40002
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด
  ก๊าซธรรมชาติ ไม้ ฟืน แสงอาทิตย์
  น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลม คลื่น
  ชานอ้อย ชีวมวล น้ำ กากอ้อย
  แสงอาทิตย์ ลม คลื่น ก๊าซธรรมชาติ
2. เขื่อนในข้อใดไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
  เขื่อนภูมิพล
  เขื่อนลำปาว
  เขื่อนรัชประภา
  เขื่อนวชิราลงกรณ์
3. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในด้าน Nanomaterial
  นาโนซิม
  วัคซีนป้องกันโรค
  เสื้อผ้านาโน
  solar cell
4. หลักฐานในข้อใดใช้ในการพิสูจน์ DNA
  รูปถ่าย เลือด
  ลายนิ้วมือ เส้นผม
  ลายเซ็น ลายมือ
  น้ำลาย คราบอสุจิ
5. “แก๊สโซฮอล์ 91” หมายถึงข้อใด
  มีน้ำมันดีเซล ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
  มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีส่วนผสมของน้ำมันดีเซลร้อยละ 10 และเอทานอลร้อยละ 90
  มีน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10
6. ข้อใดคือกล่าวถึงผลการตรวจ DNA ที่ถูกต้อง
  Conclusive = ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
  Conclusive = ลายพิมพ์ DNA ไม่ตรงกัน
  Inconclusive = ลายพิมพ์ DNA ไม่ชัดเจน
  Exclusive = ลายพิมพ์ DNA ตรงกันครบ 10 ตำแหน่ง
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์
  เพื่อการนำวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน
  เพื่อให้ทราบโครงสร้างภายในของวัสดุ
  เพื่อให้การผลิตวัสดุต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
  เพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางวัสดุให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
8. ประเทศที่มีโรงงานไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือข้อใด
  สหรัฐอเมริกา
  สเปน
  อิตาลี
  ฝรั่งเศส
9. วิธีการทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในข้อใดที่มีความใกล้เคียงกับวิธีกาทางธรรมชาติมากที่สุด
  GIFT
  ZIFT
  ICSI
  IVF
10. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะของไม้เทนนิสนาโน
  ราคาแพง
  มีแรงยืดหยุ่นดี
  น้ำหนักเบา
  ตีลูกได้ไกล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document