หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 16363 Properties of Quadrilaterals
จำนวนข้อ 10 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 50
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.6000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.5657
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 10
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 8
สร้างโดยสมาชิกBowiiz
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน  ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ    
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562